Torsdag den 26. august kl. 13.30
I Folkemusikhuset

med følgende dagsorden

1 valg af ordstyrer

2 siden sidst

3 fra kassereren

4 vedtægter

5 forretningsorden

6 hjemmeside

7 flag/flagstænger

8 trafikchikaneændring

9 bænkopsætning

10 idéer til arbejdsområder

11 næste møde

12 evt.

 

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd, d. 26.august 2010 ___________________________________________________________________

Til stede: Peter Jensen, Bent Sandberg Andersen, Curtie Fugl, Randi Møllebro, Merete Saaby, Poul Steen, Hanne Ringgaard Neldeberg, Lis Engraf Jensen og Åse Christiansen

1.Ordstyrer: Randi

2.Siden sidst: Erik Bennedsen har meldt fra som revisor. Revisorsuppleant Arne Møllebro træder ind i stedet.

3.Kassereren fortalte, at vi er blevet registreret som virksomhed og har fået et CVR-nr. Der er desuden blevet lavet en foreningskonto, som formanden og kassereren har adgang til (som Nem-konto).

4.Vedtægterne er tidligere vedtaget. De er nu kopieret i en lille folder, som også indeholder et kort over lokalrådets område.

5.Forretningsordenen er som vedtægterne, dog med følgende tilføjelser:

1.Vi holder møde efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet

2.Faste punkter på dagsordenen vil hver gang være:

Valg af ordstyrer

Godkendelse af referat

Siden sidst v/ formanden

Fra kassereren

Ideer til arbejdsområder

Næste møde

Evt.

3.Møderne lægges rullende over ugens 4 første dage, hvis det er aftenmøder.

4.Dele af arbejdet kan uddelegeres, men underudvalgs arbejde skal forelægges og godkendes for et beslutningsdygtigt råd.

6.Hjemmesiden oprettes, når Merete, Curtie og Peter har været på et kursus, som Frank Louens/Næstved kommune står for.

7.Flag og flagstænger er Bents område. Han arrangerer hejsning og nedtagning af flag. Der kan flages med det pågældende lands flag, når der er udenlandsk besøg i byen (fx et idrætsarr.). Der flages ikke ved de kongeliges mærkedage eller med EU-flag. Hvornår der i øvrigt skal flages, afgøres af flagudvalget (indtil videre Bent).

8.Punktet ”Trafikchikaneændring” angår et ønske om at flytte en bom på Tørvevej, så den står syd for Sibberupvej. Et udvalg bestående af Hanne, Peter og Curtie forbereder et forslag, som sendes til lokalrådet via mail. Hvis der ikke er indvendinger, sendes det videre ud til de berørte grundejerforeninger.

9.Der mangler bænke i hele byen! Lis og Merete kigger på kort og tager rundt i vores område for at lave forslag til opsætning af nye bænke.

10.Vi lavede en runde, hvor alle tilstedeværende kunne komme med forslag til aktiviteter

11.Næste møde: Torsdag d. 7. oktober 2010 kl. 13.30 i Folkemusikhuset.

12.Under eventuelt orienterede Bent om den nye omfartsvej.

 

Referent: Åse