Torsdag den 7. oktober kl. 13.30
I Folkemusikhuset

med følgende dagsorden

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 flag

6 trafikchikaneændring

7 hjemmeside

8 bænkopsætning

9 idéer til arbejdsområder

10 næste møde

11 evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 7/10 2010 i Folkemusikhuset

Til stede: Peter, Randi, Bent, Merete, Hanne, Åse

1.Bent blev valgt til ordstyrer

2.Referatet blev godkendt

3.Siden sidst fra formanden
•Vi er blevet godkendt som lokalråd på kommunalbestyrelsesmødet d. 23/8
•Peter har søgt om at lokalrådet kunne blive passivt medlem af Folkemusikhuset for at kunne bruge stedet til vores møder,
mod et mindre vederlag. Det er ikke afgjort endnu.
•Vi har modtaget et debatoplæg vedr. vindmølleplanlægning. Der er et orienteringsmøde om emnet d. 26/10, som Bent vil deltage
i.
•Skal vi have vores adresser på lokalrådslisten? Der blev svaret ja, – til eget brug, og Bent sender listen rundt via mail.
•Peter har bestilt (gode) kort over vores område hos Martin Tange. Endnu intet svar.

4.Fra kassereren:
Vi har endnu ikke modtaget de 10.000 kr. som vi er berettiget til som lokalråd.

5.Bent har lavet en ansøgning til Martin Tange for betaling af flag. Pengene (559 kr.) er bevilget og indsat. Udenlandske flag kan vi evt. låne af Vej og Park, hvis vi kontakter dem i god tid.

6.Underudvalget vedr. trafikchikaneændring har holdt møde, og et udkast fra Hanne er vedtaget i lokalrådet med få kommentarer. Det renskrives og rundsendes (som bilag til dette referat), og eventuelle kommentarer skal sendes til Peter. Han er den formelle afsender af henvendelsen til kommunen.

7.Tidspunktet for kurset vedr. hjemmeside aftales mellem deltagerne.

8.Underudvalget vedr. bænkopsætning har holdt møde, men har vanskeligt ved at komme videre, før der kommer nogle gode kort over området!

9.Nye idéer til arbejdsområder:
Primitiv bro i Holmegård Mose så man kan komme fra Holmegårds område til Broksø (genåbning af ”Svenskervejen”).
Opstilling af kort over Fensmark som ”Seværdighedstavle”, d.v.s. med stier til grønne områder tegnet ind og lignende.
Træstammer med blomster i skal igen op rundt om i byen.

10.Næste møde: 13/1 2010 kl. 14 i Folkemusikhuset, med mindre der er behov for at indkalde før.
Vi ser frem til det lovede ”stormøde” for alle lokalråd.

11.Evt.: Hanne har talt med medarbejdere på Røjleparken om at vi er der, at de evt. kan bruge os.
Røjleparken har en flagstang, men ingenting på den. Hanne har tilskyndet personalet til at finde ud af, hvem der kan sørge for en
vimpel.

Ref. Åse 12/10 2010