Torsdag den 13. januar kl. 14.00

i Folkemusikhuset

Dagsorden

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 møde for lokalrådsformænd/stormøde

6 trafikchikaneændring

7 hjemmeside

8 bænkopsætning

9 generalforsamling

10 naturbase

11 Platanvejparkeringspladser

11A bus/busrute

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 13/1 2011 i Folkemusikhuset

Deltagere: Peter, Bent, Poul, Curtie, Merete, Lis, Åse

Vi tilføjede et nyt punkt: 11A vedr. ny busrute.

1. Ordstyrer: Lis

 

2. Referatet godkendt, dog sætter vi fremover nye idéer til opgaver på et separat idéark.

 

3. Siden sidst v/formanden

 

· Der vil ikke ske yderligere renovering på Glasværksvej (lys m.m.).

· Skolestrukturudvalget har fået høringssvar fra os v/Peter.

· Vi har fået et stort kort over lokalområdet – med fejl. Peter har bedt om nye kort med stier på, samt kort over mosen.

· Peter har presset på for at få mødeindkaldelser på de blå sider i Næstved Bladet. Det er lykkedes, og kommer til at gælde alle lokalråd.

· Der er mulighed for at møde Lokaldemokratiudvalget på Fensmark bibliotek d. 5/5 kl. 16. Tilmelding senest d. 21/4.

· Klima- og Agenda21-rådet har første møde d. 26/1 kl. 19 på rådhuset, hvor interesserede kan møde op.

· Vi må godt lave logo for vores lokalråd, men må ikke bruge det gamle fra Holmegård kommune (røjlerne). Idéer efterlyses.

 

4. Fra kassereren:

 

· Bent har været til møde på kommunen vedr. vindmølleplacering. Når de 4 nuværende møller er udtjente, vil de blive erstattet af (færre) nye på ca. 125 m.

· Vi skal søge kommunen hvert år i januar om de 10.000 kr., som vi er tildelt.

 

5. Møde for lokalrådsformænd.

14 lokalråd var repræsenteret. Der blev klaget over at responstiden er for lang fra det centrale niveau, når man henvender sig. Politikerne skal komme mere klart ud med deres visioner for lokalrådsarbejdet. Foreløbig peger man på emnet landdistriktspolitik, herunder kloakker og busbetjening.

 

6. Trafikchikaneændring.

Vi har fået et skriftligt svar på vores henvendelse fra oktober, hvor man skriver, ” vi vil lade det indgå i vores overvejelser”. Vi vil blive orienteret i 1. kvartal i år.

Foreløbig er bommen åbnet, og busser og taxaer må køre ad Tørvevej.

 

7. Hjemmesiden.

Fin hjemmeside, let at finde rundt i. Evt. flere billeder på.

Formanden har bedt om, at der kommer ”lokalråd” på menuen ude i venstre side på Næstved kommunes hjemmeside. Det skal være let at finde os og de andre lokalråd. Vi kunne også stå som link på Turistforeningens hjemmeside eller andre steder.

 

8. Intet nyt om bænkopsætning p.g.a. for meget sne!

 

9. Generalforsamling skal afholdes ”inden udgangen af 1. kvartal”, og det bliver d. 22/3 kl. 19 på biblioteket. På generalforsamlingen skal der indføjes i vedtægterne, at valg af revisorsuppleant finder sted sammen med valg af revisor.

 

10. Naturbase.

Lokalrådet vil gerne være initiativtager til et møde med naturvejleder Helen Holm og en række muligt interesserede institutioner og personer. Vi tager det op igen på næste møde.

 

11. Platanvejsparkeringspladser.

En række parkeringsbåse er fjernet, og beboerne protesterer i et brev. Lokalrådet har vurderet klagen og videresender den til Teknisk Forvaltning med anbefaling af, at man reetablerer forholdene som beboerne ønsker det.

 

11A. Busrute.

I forbindelse med den nye køreplan fra 12/12 2010 er der utilfredshed i dele af vestbyen, som nu ikke bliver betjent. Lokalrådet protesterer over ændringerne i en skrivelse (Peter). Ændringer skal ind inden 12/2 for evt. at få virkning på næste års køreplan.

 

12. Idéer til arbejdsområder.

Lis og Åse forsøger at redigere hele samlingen i nogle emnegrupper inden næste møde.

 

13. Næste møde 3/3 kl. 14 i Folkemusikhuset.

 

14. Intet til evt.

Ref. Åse