april2011

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 14. april 2011 kl. 14.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 møder med Lokaludvalget og Andre lokalråd

6 logo

7 bænkopsætning

8 naturbase

9 hjertestarter

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møde

12 Evt.

 

Referat af møde i Fensmark lokalråd d. 14/4 2011 i Folkemusikhuset

Til stede: Bent, Peter, Lis, Randi, Hanne, Merete, Curtie, Åse + gæster. Afbud Poul.

1. Ordstyrer: Merete

2. Referat fra 3/3 godkendt

Referat fra generalforsamlingen d. 22/3 godkendt med tilføjelse under konstituering: ”Randi næstformand”.

3. Siden sidst har Peter indsendt vores forslag vedr. busrute forbi Storcenteret og en klage over, at vi ikke er blevet inddraget i trafikforholdene på Tørvevej.

Der er ikke kommet svar eller kvittering for modtagelse af brevene. Peter har kontaktet Martin Tange om, at vi i det mindste skal have kvittering.

Peter har rykket Martin Tange for kort over lokalområdet.

4. Kassereren fortæller, at der p.t. er 20.200 kr. på kontoen.

5. Ved mødet med lokaldemokratiudvalget d. 5/5 deltager Merete, Curtie, Bent, Randi, Lis og Åse. Nøjagtigt tidspunkt får vi fra Randi.

Ved stormødet på Rønnebæksholm d. 7/5 deltager Merete, Curtie, Bent, Randi, Lis, Hanne og Åse.

6. Peter forfatter en lille pressemeddelelse til de lokale aviser om logo, om de møder vi skal til og om lokalrådet i det hele taget. Først efter vores næste møde udskrives konkurrencen.

Præmien blev sat til 1000 kr. Vi skal have lavet konkurrenceteksten som ”plakat”, og vi kan allesammen komme med forslag.

7. Bænkopsætning. Nu er det tid for en gå-tur!

8. Naturbase. Peter har kontakt med Jørgen Sandby fra Naturstyrelsen. Der vil senere komme et møde med ham og Jørgen Lassen, Holmegård Gods . Peter har sendt en skrivelse til kommunen (Jørgen Gerner, Teknik og Miljø) om at vi gerne vil være med i det, der sker i mosen.

Næstved kommune har planlagt nogle naturstier gennem hele kommunen, bl.a. fra Præstø til Tystrup-Bavelse Sø. Måske kan vores naturbase kobles på, eller være i nærheden af en sådan sti. Sti-planerne kan ses på Næstved kommunes hjemmeside under kort.

9. Hjertestarter. Bent taler med Brugs-lederen. Åse undersøger hvad undervisning vil koste.

10. Idéer til arbejdsområder:

Skovtur for os selv torsdag d. 12/5 kl. 14. Mødested: ved de store sten bag glasværket ved Engvej.

Guidet vandretur for alle i august. Forundersøgelser på vores skovtur!

11. Næste møde: 26/5 kl. 14.

12. Evt.

Vi skal gennemgå kalenderen for flagdage næste gang.

Flere blomster i byen! På næste møde (Bent).

Ref. Åse