Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 11. august 2011 kl. 14.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 møde med foreninger

6 logo

7 bænkopsætning

8 naturbase

9 hjertestarter

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møde

12 Evt.

Referat af møde i lokalrådet d. 11. aug. 2011 i Folkemusikhuset.

Til stede: Peter, Bent, Randi, Curtie, Merete og Åse, samt 7 gæster.

1. Ordstyrer: Randi

2. Referatet godkendt, dog skal der rettelig stå ”Jørgen Sandby” i pkt. 8.

3. Siden sidst fra formanden:

· Vi har fået tilbudt et flot (jule-) grantræ fra Kalkerupvej 1. Vi beder Teknisk Forvaltning fælde det og bruge det i byen.

· Bus 602 vil blive flyttet fra Egevej til Platanvej igen.

· Busselskabet vil sløjfe Kalkerupvej i myldretiderne. Peter har lavet en forespørgsel om det uden at få reaktion. Vil rykke for svar. Vi synes, at bussen skal komme på sin rute hele dagen, ellers bliver det meget forvirrende.

· Peter har ikke fået svar fra kommunen vedr. adgang til det nederste af Engvej for fx redningskøretøjer.

4. Intet nyt fra kassereren.

5. Møde med foreningerne d. 29. aug.

Bent sørger for kaffe m.m.. Vi besluttede også at invitere skolen og daginstitutionerne med.

6. Logo:

Sidste finpudsning og fastsættelse af frist til d. 14/10. Peter printer A4-”annoncer” ud i farve og får dem sat op i butikker, på biblioteket og på skolen (evt. med hjælp af Åse).

7. Bænkopsætning:

Merete og Lis har været rundt i Fensmark for at finde egnede steder til bænke, og har krydset dem ind på et kort. De foreslår, at man kan have 2 slags bænke: nogle med ryglæn, hvor man kan sidde og nyde en udsigt, og nogle uden, hvor man blot lige kan hvile benene en kortere tid. Randi skriver en ansøgning til kommunen og vedlægger kortet.

8. Naturbase.

Af den nye Grønne aktivitetsplan (april 2011) fra Næstved kommune fremgår det, at der er planer om en naturbase i Holmegård Mose. Den er indtegnet på kortet lige efter Engvej inde i mosen, netop hvor vi også havde tænkt os, at en sådan kunne ligge! Vi er ikke blevet inddraget som lokalråd, og der er heller ikke nedsat en borger-/følgegruppe, så vidt vi ved.

Samtidig med at vi glæder os over, at der måske er noget på vej, undrer vi os. Peter vil spørge kommunen om forløb og status vedr. en evt. naturbase.

9. Hjertestarter:

Bent har fået tilsagn fra brugsuddeler Hans Larsen om at SuperBrugsen anskaffer en hjertestarter efter sommerferien. De har også personale, der kan betjene den, og der er løbende 10-12 personer på kursus hvert år. De vil kontakte os, når den er på plads og både SuperBrugsen og Lokalrådet kan få en lille omtale i et lokalblad.

10. Idéer til arbejdsområder: Vi har rigeligt, men en af gæsterne ønskede, at der blev gjort et eller andet ved vores kedelige hovedgade.

11. Næste møde: 22/9 kl. 14. Dette skal være et lille møde med kun 2 punkter: Opsamling efter stormødet d. 29. aug. og Naturbase.

Næste møde med fuld dagsorden: 27/10 kl. 14.

12. Evt.:

Bommen på Tørvevej. Til dagens møde var mødt 7 beboere fra Tørvevej, Anfangervej og Skyrervej.

De ville gerne kommentere vores forslag om at flytte bommen på Tørvevej:

· De er modstandere af det, da de mener, at der bliver for meget trafik og støj.

· De er ikke enige i vores regnestykke vedr. kørte km i omvej.

· På lokalplanen er der indtegnet en bom (den har været der i 32 år), og der har ikke været en lokalplanshøring om at fjerne den.

· De påpeger især, at det er en skolevej, som nu er blevet farlig. Først bøjler, og senere en bom, blev sat op samtidig med at omfartsvejen blev lavet.

· D. 10. dec. Blev bommen åbnet uden at grundejerforeningerne eller lokalrådet blev orienteret eller inddraget.

Lokalrådet besluttede at arrangere et møde med Teknisk Forvaltning, grundejerforeningerne, herunder Røjleparken, og Lokalrådet, bl.a. med besigtigelse af stedet.

De fremmødte var tilfredse med beslutningen.

Kort over Fensmark Lokalråds område : Curtie arbejder stædigt på at fremskaffe et korrekt kort. Han får lavet et stort A1-kort til at lægge på bordet + nogle små A4 til os hver især.

Randi næstformand undersøger, om vi evt. må bruge nogle af vores penge til vederlag til formandenfor lokalrådet som anerkendelse af den arbejdsbyrde, han har.

Peter køber diverse kontorartikler til formand og sekretær for nogle af vores penge.

Curtie har givet brugsuddeler Hans Larsen den gode idé, som resten af lokalrådet støtter: Det centrale Fensmark har ikke et sted, hvor man kan drikke en kop kaffe eller få lidt at spise. SuperBrugsen har købt banken overfor, og man kunne indrette stedet til café. Brugsens kunder siges at komme langvejs fra for at handle, så der ville være et kundegrundlag ud over de lokale borgere.

Ref.: Åse