Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 22. september 2011 kl. 14.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 evaluering af møde med foreninger

6 lokalrådsformandsmødeorientering

7 naturbase

8 Idéer til arbejdsområder

9 Næste møde

10 Evt.

Referat af Lokalrådsmøde 22. september 2011

Til stede: Randi, Curtie, Merete, Hanne, Bent, Randi, Lis (inde i møde efter aftale), Peter

Gæst: naturvejleder Helen Holm

Inden mødet mindedes afdøde lokalrådsmedlem Poul Steen

· Ordstyrer – og referent – blev Peter

· Referatet fra sidste møde blev godkendt

· Punkt 7: Naturbase blev fremrykket aht Helen Holm, der orienterede om, hvad en naturbase er, fremviste fotos af opstillede samt fortalte, at der i basen også er en ”grejbank”, hvortil man kan låne nøglen, når man booker naturbasen via foreningsportalen. Alle kan benytte naturbasen, men det kræver booking for at låne nøglen – i Fensmark vil det nok være på biblioteket, nøglen vil være placeret. For at oprette basen, skal der være en borgergruppe, der vil deltage, evt. direkte i opførelsen, og herefter ”passer” basen. Herefter drøftedes placering, idet den af os foreslåede placering ved Linie 8 nok vil være umulig pga. fredningen i mosen. Helen havde forslag ved skolens område langs Kirkestien eller ved Trollesgave ud mod Kirkestien. En placering lige uden for mosen i engen var også nok imod fredningen og en placering nord for ”den gamle skole” på Engvej kom frem. Peter lovede at kontakte Holmegaard Park for mulighed for at placere naturbasen på deres område. Ved positiv modtagelse, vil de nødvendige aftaler klares af Kommunen. Når placering ligge fast, indkaldes til møde med DN, DOF, Skolen, Institutioner mm og også andre skal have mulighed for at deltage. Også skiltning til mosen kom frem, og Jørgen Sandby skal kontaktes for at høre, om skiltning indgår i Naturstyrelsens planer. Hvis ikke, må lokalrådet træde til. I den kommende tid vil der være et parallelforløb mellem Helen Holms og lokalrådets viderearbejde.

· Siden sidst havde formanden nogle reklamer, en mail fra en borger om knallertkørselsproblemer og fra Teknisk Udvalg en skrivelse om et par af de rejste problemer fra foreningsmødet. Da problemet om bommen på Tørvevej er rejst i Justitsministeriet, afventes svar, og det foreslåede borgermøde om trafik ønskedes udsat til januar/februar 2012.

· Kassereren havde intet regnskabsmæssigt, men oplyste, at hjertestarteren i Brugsen er på plads og at et par af lokalrådets medlemmer kunne blive uddannet i brugen heraf

· Evaluering af foreningsmødet blev hurtigt klaret, da der fra sekretæren var et flot fyldestgørende referat. Knallertproblemet fra tidligere punkt kunne vedlægges referatet som oprettelse af knallertbane lig skaterbanen. Vi blev enige om, at ved fremtidige stormøder møder alle ½ time før start.

· Lokalrådsformandsmødeorienteringen er en udvikling af den ”tilfredshedsundersøgelse” vi sendte rundt til de andre lokalråd om kommunal inddragelse og respons – og mangel på samme. De øvrige lokalråd har stort set alle de samme problemer og lokalrådsformændene mødes 8. oktober på Fensmark Bibliotek for at samarbejde for bedre respons og inddragelse, herunder også udarbejde et brev til kommunen om, at lokalrådene absolut bør inddrages i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2012-2024. Udkast oplæst. Enighed om, at det er et godt initiativ.

· Idéer blev ikke tilføjet noget nyt; hjertestarteren blev hakket af.

· Næste møde er som tidligere aftalt 27. oktober kl. 14.00

· Under evt var der intet