oktober2011

Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 14.00

 

Dagsorden:

 

1                    valg af ordstyrer

2                    godkendelse af referat

3                    siden sidst v/formanden

4                    fra kassereren

5                    møde med lokalrådsformænd og møde med Martin Tange

6                    logo

7                    trafik

8                    naturbase

9                    skilte til mosen

10                  Idéer til arbejdsområder

11                  Næste møde

12                  Evt.

 

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd 27/10 2011 i folkemusikhuset

Til stede: Peter, Randi, Lis, Bent, Hanne, Merete, Curtie, Åse

 1. Ordstyrer: Randi
 2. Referat af møde d. 22/9 godkendt (hov – Bent var der også!)
 3. Siden sidst:

Forslag til vindmølleplan er på vej i høring, dels til de borgere, det måtte berøre, dels til lokalrådene. (For os: vindmøller mellem Fensmark og Holme-Olstrup). Åse, som er én af ”naboerne”, vil undersøge sagen på egne vegne og referere på næste møde. Der kommer også offentlige møder. Høring afsluttes 20/12.

 

 1. Intet nyt fra kassereren.

 

 1. Møde d. 8/10 med lokalrådsformænd i biblioteket i Fensmark: Mødet udsprang af Peters kontakt til de andre lokalråd i kommunen og 12 var mødt op. På mødet blev bl.a. drøftet kommunens igangværende projekt ”Visionsarbejde vedr. Næstved Kommune” (”Mærk Næstved”), hvor man forventer indput fra lokalrådene. Resultatet skal indarbejdes i strategiplan 2012-2024.

På mødet blev der formuleret en skrivelse med ønsket om at blive inddraget fra starten i dette arbejde. Den bliver sendt til alle relevante instanser på alle niveauer.

Generelt vil vi gerne involveres i alt, hvad der har med vores områder at gøre!

De tilstedeværende var enige om, at det var et godt møde, og man vil gentage sådanne samlinger.

 

Møde med Martin Tange og andre lokalrådsformænd i aften. Peter refererer senere.

 

 1. Logo.

Der var kommet 2 forslag. Vi var enige om logoforslaget fra Poul Luttermann. Peter kontakter ham, og meddeler den anden indsender resultatet. Vi håber på at få en notits i avisen fra præmieoverrækkelsen, så logoet kan blive præsenteret ved samme lejlighed.

 

 1. Trafik.

Vi har omsider fået et detaljeret oversigtskort, hvor vi kan se den nye nordlige omfartsvej. Vi studerede det grundigt og måtte konkludere:

 1. Vi får ingen tilslutning til omfartsvejen fra Fensmark
 2. Vi frygter at den tunge trafik vil komme igennem Stenskoven
 3. Vi skal fortsætte med at presse på for at få til- og afkørsel fra Fensmark

Peter har lavet en skrivelse vedr. linieføringen til Teknisk Udvalg, og Jesper Gersholm (formand) og Svend W. Jensen (teknik- og miljødirektør) har svaret d. 13/9. Peter vil rykke ang. problemet med den tunge trafik.

 

Der er en konference vedr. kollektiv trafik i Sandved: ”Transport på landet”. Vi deltager ikke, men sender kommentar, hvis det bliver muligt.

 

Beboerne i Akaciehaven beder stadig om flere P-pladser i rabatten. Peter skriver en rykker for svar på tidligere henvendelse.

 

 1. Naturbase.

Der er kommet svar på vores henvendelse til Holmegård Park. Administrerende direktør Hans Snestrup skriver i en mail, at vi ikke kan få lov til at lave naturbase mellem den gamle skole og mosen. Vi følger det op med et spørgsmål om vi kan lægge den helt henne ved den nye informationstavle i stedet.

 

 1. Skilte til mosen.

Bent og Åses oplæg er godkendt og vil blive sendt til Martin Tange, som skal ekspedere det til rette vedkommende. (Ansøgning, kort og fotos).

Åse laver et PS vedr. spejdernes ønske om skiltning til deres hytte ved Stenskovvej.

 

 1. Idéer til arbejdsområder. Vi har rigeligt!  Men tilføjer manges ønske om en café i Fensmark.

 

 1. Næste møde: 24/11 kl. 14 i Folkemusikhuset.

 

 1. Evt.
 • Er ansøgningen vedr. bænke sendt af sted? (på dagsordenen d. 24/11).
 • Curtie har skaffet meget tydelige, aktuelle kort over Fensmark i forskellige størrelser. Vi anskaffer 2 lommer til kort i A1-format, så vi kan have et fælles ”pege- og skrivekort” liggende på mødebordet. Vi får hver især kort i både A3- og A4-format.
 • Vi skal have nogle stykke af sted på hjertestarter-kursus, har vi lovet SuperBrugsen. Åse undersøger mulighederne (tider, steder og priser) til næste møde d. 24/11.
 • Vores møder trækker ud! Tidsrammer på dagsordenen d. 24/11).