Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 24. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden:

0 LOKALRÅDSLOGOKONKURRENCEPRÆMIEOVERRÆKKELSE

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 møde med Martin Tange og øvrige lokalrådsformænd

6 høringssvar til vindmølleplan

7 trafik

8 mødeafslutningstid

9 skilte til mosen

10 førstehjælpskursus

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møde

13 Evt.

 

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 24. november 2011 i Folkemusikhuset

Til stede: Randi, Peter, Bent, Lis, Merete, Hanne. Afbud Curtie.

 

Mødet indledtes med en lille reception med præmieoverrækkelse i Logo-konkurrencen. Vinderen Poul Luttermann fik overrakt checken på 1000 kr., og vi lykønskede hinanden med at have fået et flot logo med emner fra Fensmark. (Vil blive nøjere forklaret på vores hjemmeside).

1. Ordstyrer: Randi

2. Referat fra 27. oktober 2011 godkendt.

3. Siden sidst v/formanden:

Invitation til møde om folkeoplysningspolitik i Næstved. Peter deltager. Brev fra Bevaringsforeningen i Næstved Kommune. Man kan melde sig ind/indstille bygninger til årlig pris.

4. Kassereren redegjorde for kassestatus.

 

5. Møde med Martin Tange og de øvrige lokalrådsformænd:

Michael Kornbech, leder af Parkvæsenet, har lovet, at vi efter nytår får et kort over de grønne områder, som kommunen bestemmer over. Han vil gerne komme ud til os og tale med os om vores ønsker/prioriteringer vedr. vedligeholdelse og beplantning i Fensmark.

Vedr. lokalrådenes henvendelser: Der bliver udviklet nogle standarder, som vi skal indskrive vores henvendelser i, så de med større sandsynlighed når til de rette. Hvis vi ikke får svar på henvendelser, skal vi rykke ”opad i systemet”, og bede om journalnr., så vi lettere kan skrive frem og tilbage.

Vedr. lokalrådenes inddragelse: Vi vil blive hørt i kommunestrategiplanerne.

Næste stormøde på Rønnebæksholm er planlagt vedr. indholdet. Datoen kommer.

Man synes ikke vores hjemmesider er gode nok, der kunne fx være levende billeder. Vi tilbydes kurser i hjemmesidekonstruktion. – Til det mener vi i vores lokalråd, at vi ikke vil bruge yderligere tid og kræfter på det, men gerne vil lægge links på hjemmesiden til fx Fensmark Lokalnet (hvor man kan finde mere om Fensmark).

 

6. Høringssvar til vindmølleplan.

Der var borgermøde på Fensmark bibliotek d. 23. nov. med repræsentanter fra kommunen og 40-50 deltagere. Peter og Åse deltog. Der var kun en enkelt kommentar ang. møllerne ved Fensmark. Vi har drøftet sagen, og vores høringssvar skal være, at der ikke er indvendinger mod den foreslåede placering. Peter sender det.

7. Trafik.

Der er klaget over knallertkørsel i kvarteret omkring biblioteket, det grønne område, Folkemusikhuset og skolen. Det er især generende om aftenen og til tider om natten. Klageren har henvendt sig til politiet, men der sker ikke noget. De unge ”hænger ud” især efter ungdomsskolearrangementer. Vi tror ikke, der er nok for de unge i Fensmark. Hvem kan gøre noget ved det? Peter taler med politiet og Ungdomsskolen.

Peter har været i skriftlig dialog med direktør Svend Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen:

· Har rykket for P-pladser ved Akaciehaven, Svend Jensen har svaret, og grundejerforeningen i Akaciehaven får svaret i kopi.

· Klagen til Justitsministeriet fra beboerne på Tørvevej er forældet. Så status er, at bommen er væk, men alm. trafik ikke må køre igennem Tørvevej. Peter spørger nu, hvordan alle kan få lov til at køre igennem.

· Hvorfor ingen til- og frakørsel ved den nordlige omfartsvej for Fensmarkborgere? Svar: Staten har bestemt, at der ikke må være en sådan, da det ville blive for tæt på til- og frakørslerne ved Ringstedvej og Køgevej.

· Repræsentanter fra Teknik og Miljøudvalget vil gerne komme og fortælle/forklare trafikemner inden borgermødet om trafik i foråret, som Fensmark Lokalråd vil indkalde til.

Vi siger ja tak til et lukket formøde og foreslår torsdag d. 12. jan. Kl. 14. Peter inviterer.

 

Vi vil gerne tale med dem om følgende emner:

1. Engvej er blind i begge ender.

2. Manglende til- og frakørsel til den nordlige omfartsvej giver tung trafik gennem Stenskoven og ad Stenskovvej, Holmegårdsvej og Platanvej. Ikke foreneligt med bymæssig bebyggelse.

3. Der mangler en skolesti fra Holmegårdhøj over til det eksisterende stisystem.

4. Der var lovet en rundkørsel ud for Holmegårdhøj, den er ikke kommet.

5. Fakta-udkørselen er ikke lavet til bløde trafikanter.

6. Dårlige oversigtsforhold ved passage over Glasværksvej fra Østerled til Kalkerupvej. ”Cyklisttavle” ønskes på Glasværksvej både fra øst- og vestsiden.

7. Kørselsmulighed på Tørvevej.

8. Skiltning til mosen.

9. Svinget (vejnavn) er for smal til både biler og bløde trafikanter.

10. Der mangler P-pladser i Akaciehaven.

11. Afstribning på Platanvej. (undervejs?)

 

8. Mødeafslutningstid

Fremover senest kl. 16 ved mødestart kl. 14 (smalltalk efter kl. 16!!).

9. Skilte til mosen.

Henvendelsen (ansøgning + kort + billeder) er af Martin Tange ekspederet videre og er havnet hos teknisk assistent på Teknik- og Miljøforvaltningen, Inge Merete Andersen. Hun har svaret, at det er en trafiksag, og foreslår sagen henvist til trafikborgermødet i Fensmark i foråret.

Vi mener imidlertid ikke, at det specielt er en trafiksag, men også en natur- markedsførings- og sundhedssag for Fensmark, og vi fremsender for fuldstændighedens sag også materialet til Natur og Vand-afdelingen. Det var dem, der ved mødet på Rønnebæksholm stillede os i udsigt, at vi muligvis/sandsynligvis(?) kunne få penge til skilte til mosen, hvis vi sendte en ansøgning.

Åse sender.

 

10. Førstehjælpskursus.

Vi lovede SuperBrugsen og hinanden, at vi i anledning af hjertestarteren i Brugsen ville sende nogle på førstehjælpskursus. Muligheden bød sig d. 23. nov., da Hjerteforeningen holdt kursus i Folkemusikhuset (som også har fået en hjertestarter). Bent, Merete, Randi og Åse deltog her i et 3-timers forløb i ”Livreddende førstehjælp”.

 

11. Idéer til arbejdsområder.

Ingen, – vi har nok at arbejde med…..

 

12. Næste ordinære, åbne møde: 26. jan. 2012 kl. 14-16.

 

13. Evt.

Peter vil lægge logoet og evt. billeder fra præmieoverrækkelsen på hjemmesiden.

Kommunen vil lægge materiale vedr. vores område ind på lokalrådets hjemmeside efterhånden som de har noget.

Der bliver sat juletræer op rundt om i Fensmark.

Vi talte om, at det ville være godt, hvis tilflyttere kunne få en folder om lokalråd, lavet af Næstved Kommune.

 

Ref. Åse