Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 14.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 evaluering af mødet 12. ds.

6 medborgerskab

7 generalforsamling

8 bus

9 skilte til mosen

10 Røjleparken

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møde og mødedage

13 Evt.

 

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 26/1 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Peter, Merete, Hanne, Lis, Åse

1. Dirigent: Hanne

2. Referat fra mødet d. 24/11 2012 godkendt.

3. Siden sidst v/Peter:

· Peter deltog i et møde d. 28/11 om folkeoplysning med ca. 100 deltagere. ”Folkeoplysningsudvalget” skal nedlægges, men har fået forlænget sin levetid, da kommunen ikke har fået skabt en erstatning endnu.

· Kommunen har indkaldt til møde d. 9/2 med formændene for lokalrådene. Man skal drøfte a. omlægning af Borgerservice i Næstved kommune og b. buskøreplaner i Næstved Kommune.

· Peter har mailet med direktør Hans Snestrup, Holmegård Park, om muligheden for at lave naturbase på Holmegård Parks jord på kanten af mosen ved Naturstyrelsens informationstavle. Desuden om Engvej-lukningen, som Hans Snestrup også stiller sig uforstående og kritisk overfor. De har aftalt at mødes om de to emner d. 9/2.

· Næstved Kommunes kulturstrategi 2012-2016 er udkommet som en stor brochure (med beskrivelse af 7 indsatsområder).

4. Kassereren havde meldt afbud til mødet, men han har lavet regnskabet klar til generalforsamlingen.

5. Evaluering af mødet d. 12. jan.

Til stede var: Formand for Teknisk Udvalg Jesper Gersholm, Direktør for Teknisk forvaltning Svend W. Jensen, Trafikingeniør Anders Gedde og alle fra Lokaludvalget.

Vi synes det var et udmærket og oplysende møde, uden endelige løfter. De rejste sager skulle drøftes i forvaltningen, hvorefter vi ville få tilsendt planer over, hvad de vil lave. Vi fik ikke noget præcist svar på vores ønske om et borgermøde, og vi vil rykke for det.

6. Medborgerskab

Randi og Merete har været til ”test-møde” vedr. et materiale om medborgerskab d. 23/1.

Det var lavet som et spil om idéer til aktiviteter sat over for hvilke ressourcer, der er i lokalsamfundet. Materialet er udviklet i et samarbejde mellem kommunen, FOF og firmaet WORKZ. Der var ca. 30 deltagere, og mødet vil blive fulgt op med et borgermøde med de involverede parter og Martin Tange. Randi og Merete mener, at materialet kan bruges af os på et senere tidspunkt.

7. Generalforsamling

Bliver d. 14/3 kl. 19 på biblioteket. Peter reserverer.

Vi talte om forskellige idéer til aftenens indhold, udover selve generalforsamlingen, for at trække folk af huse. Tages op igen på næste møde.

8. Bus

Busruterne er lagt om fra 11/12 2011. Vi har fået en skrivelse fra kommunen, hvor man beder om forslag til besparelser inden udgangen af januar.

Vi har fået et brev fra en borger med forskellige synspunkter vedr. kollektiv trafik, som vi drøftede. Tages op igen på næste møde.

Foreløbig skriver Peter et høringssvar, hvor vi anbefaler

1. At man dropper oplandstaxen og går tilbage til flex-kørslen igen.

2. At bus 602 igen kører hele vejen rundt i Fensmark (ruten ad Platanvej og Tørvevej som nu, men incl. Kalkerupvej hver gang). Vi mener det kan nås, hvis bussen undlader at stoppe mellem Ny Holsted Skole og Sygehuset.

9. Skilte til mosen

Åse har fået et skema fra forvaltningen til at skrive skilteansøgningerne i. Hvis det kan fremme sagen, bliver det gjort(!), og sendt til primært til Inge Merete Andersen, Plan og Trafik, og som CC til Jesper Gershøj (formand for trafikudvalget), Lars Malmborg (Natur og Vand), Jørgen Sandby (Naturstyrelsen) og Martin Tange (kontaktperson vedr. lokaldemokrati).

10. Røjleparken

”Ude i byen” spørger man, hvad der skal ske med Røjleparken, og man siger, at det er blevet et dårligt sted at være.

Vi vil undersøge begge dele.

Peter har skrevet til kommunen og spurgt, om Røjleparken skal nedlægges? Der har ikke været nogen form for offentlig orientering om ændringer. Han er blevet ringet op fra kommunen og har fået at vide, at demensafsnittet er flyttet til Symfonien. Den ledige plads skal bruges til beboere med psykiatriske diagnoser.

Peter vil skrive og spørge, om det fx er rigtigt, at personalet er sparet væk fra arrangementerne, – at der kun er frivillige til stede.

11. Idéer til arbejdsområder. Ingen nye, vi har nok.

12. Næste møde: Mandag d. 13. feb. Kl. 13 (NB ugedag! NB tidspunkt!)

Derudover vil vi nu planlægge møder fra gang til gang. Generalforsamling14/3 og evt. møde d. 16/4.

ref. Åse