Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Mandag d. 13. februar 2012 kl. 13.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 generalforsamling

6 møde med Parkvæsenet (Michael Kornbæk)

7 Naturbase

8 trafik/veje

9 skilte til mosen

10 Røjleparken

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møde

13 Evt.

 

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 13. feb. 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Bent, Curtie, Hanne, Merete, Peter, Randi, Åse. Lis sidst på mødet.

Der var 6 gæster.

1. Curtie ordstyrer.

2. Referat fra mødet d. 26/1 godkendt.

3. Siden sidst v/Peter:

Fra mødet med Lokaldemokratiudvalgt og de andre lokalrådsformænd:

· Borgerservice i Næstved lukkes og flyttes til Hovedbiblioteket, og pensionsudbetaling flyttes til Vordingborg. Det blev diskuteret længe, hvad man kan gøre for at hjælpe dem, der ikke har en PC’er eller ikke har tillid til at bruge nettet. Lokalrådsformændene vil blive orienteret om, hvad man vil gøre i den henseende.

· Busdriften blev drøftet med henblik på køreplanerne for 2013. Vi har vores problem med at Kalkerupvej er koblet fra i 2 perioder hver dag, men andre lokalsamfund har langt større problemer! Lokalrådene tilkendegav, at de ønskede Flextrafik tilbage frem for den Oplandstaxa, der er nu.

· D. 10/3 kl. 10-12 er der borgermøde i Ny Ridehus om den ny kommuneplanstrategi.

· Lokalrådene skal afgive høringssvar vedr. skolebygningsplan 2012.

· Tybjerg beder om opbakning til protest mod lukning af Herlufmagle Brandstation. Vi støtter.

4. Kassereren har lavet regnskabet. Det kommunale tilskud på 10.000 kr. er indgået d. 26/1.

5. Fensmark Lokalråd holder generalforsamling d. 21/3 kl. 19 på biblioteket. Curtie spørger vores 2 lokalpolitikere om de vil deltage, fx med et lille oplæg om ”Fensmark set fra Næstved”.

6. Vi vil gerne have et møde med leder for Parkvæsenet Michael Kornbech om de grønne områder. Hvad er kommunalt og hvordan skal det se ud? Åse kontakter ham.

7. Peter har været til møde med direktør for Holmegård Park, Hans Snestrup, vedr. naturbasen. Han er meget positiv over for idéen om at placere den på Holmegård Parks jord lige ved Naturstyrelsens orienteringstavle. I så fald skal Næstved Kommune leje et lille stykke af jorden. Peter kontakter Helen Holm ang. den videre procedure.

8. Trafik/veje

Vi har ikke modtaget noget skriftligt vedr. planerne i Fensmark, som lovet på vores møde med forvaltningen og formanden for teknisk udvalg d. 12. jan. Peter rykker.

Der var en klage fra en beboer på Tørvevej. Det støjer voldsomt, når bilerne suser hen over ”mariehønsene”/trafikchikanerne. Vi afventer kommunens planer om en evt. flytning af bommen på Tørvevej mod nord, hvilket vil kunne mindske trafikken.

Den nordlige omfartsvej bliver allerede færdig 2015-2016, hvor Fensmarksvej lukkes.

En gæst på mødet spurgte til manglende vedligeholdelse af fortov mellem Brugsen og rundkørselen, og til manglende fortov mellem rundkørselen og Fakta.

Det sidste har vi fremført over for kommunen, det første kunne komme med på borgermødet om trafik, som vi håber at holde i foråret. Peter rykker for dato/svar.

Vi vil gå videre med sagen om Engvej (vores særlige vej, som er blind i begge ender). På mødet med Hans Snestrup blev Peter også opfordret til at følge den til dørs. Det er p.g.a deres velvilje, der p.t. er adgang gennem Holmegård Park til de i alt 4 familier, der bor der.

9. Ansøgningerne om henvisningsskilte til mosen er skrevet og sendt, og Plan & Trafik har kvitteret for modtagelsen.

10. Peter har skrevet til Job-, Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen om forholdene på Røjleparken. Har ikke fået kvittering eller svar.

11. Idéer til arbejdsområder, bl.a. fra de fremmødte gæster:

· Vi skal kæmpe for standarden på Røjleparken.

· Det gamle plejehjem på Ahornvej er blevet privat, men skal de grønne områder ikke passes? (Peter spørger kommunen).

· Kunne vi ikke få en pakkemodtagelsesautomat i Fensmark? Randi kontakter P&T.

12. Kommende møder:

7/3 kl. 19 hos Curtie: lukket planlægningsmøde vedr. generalforsamlingen

21/3 kl. 19: Generalforsamling på Fensmark bibliotek

10/4 kl. 14: Ordinært møde i Folkemusikhuset

13. Evt. Vi skal skrive i vores annoncer på de blå sider, at møderne er åbne for alle. Nogle er ikke klar over det, men det er fint, når der kommer menige borgere!

Ref. : Åse