Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Tirsdag d. 10. april 2012 kl. 12.30

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 generalforsamlingsevaluering

6 møde med Parkvæsenet (Michael Kornbæk)

7 Naturbase

8 trafik/veje

9 Kommuneplanstrategi 2012-2024

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møde

12 Evt.

Referat af møde i lokalrådet d. 10. april 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Merete, Peter, Randi, Åse og Poul (ny suppleant) samt 1 borger

Afbud: Bent, Curtie, Hanne og Lis (på arbejde).

Kl. 14-15.30: Parkchef Michael Kornbech og projektmedarbejder Niels Rasmussen.

1. Ordstyrer: Randi

2. Referat fra generalforsamlingen 21/3 godkendt.

3. Siden sidst /v Peter:

Formandsmøde i Sandved:

· Man enedes om at bede om kun 2 punkter til Rønnebæksholm-mødets dagsorden: samarbejde og trafik.

· Man drøftede kommuneplanstrategien og høringssvaret dertil.

· Der er spildevandsproblemer forskellige steder på landet.

· Der står 60 ubrugte mill. fra EU til bredbånd og telefoni! Hvorfor gør kommunen ikke noget?

Vi har fået en invitation til Røjleparkens 10-års jubilæum d. 3/5. Åbent hus kl. 11-14.

4. Intet til punktet ”Fra kassereren” p.g.a. afbud.

5. Generalforsamlingsevaluering:

Vi synes, det forløb udmærket. Stadig få borgere, men bedre end sidste år. God idé med at indlede med en sang og at have John Lauridsen som oplægsholder .

Vi havde en betalt annonce i Næstved Bladet, men glemte at sende en omtale til redaktionen. Til gengæld fik vi stort referat i bladet ledsaget af vores logo + foto af bestyrelsen.

6. Besøg af Parkchef Michael Kornbech og projektmedarbejder Niels Rasmussen fra Vej og Park.

Niels Rasmussen har kortlagt alle de grønne områder i kommunen. Vi fik udleveret 2 sæt store, meget detaljerede kort over Fensmark.

Michael Kornbech fortalte om principperne for arbejdet med de grønne områder:

· Alt er kortlagt

· Vi kender de økonomiske rammer for drift og vedligeholdelse (250.000 kr. årligt for Fensmark)

· Hvordan skaber vi størst værdi for pengene?

Borgerne har indflydelse via lokalrådet. Der kan holdes borgermøder, og grundejerforeninger kan inddrages. Ved meget store anlæg skal der laves en lokalplan, som skal i offentlig høring.

Vi fik 3 ex. af Kvalitetshåndbogen, som er et katalog over ”hyldevarer”, som kommunen tilbyder (græstyper, bænktyper, fliser, træer m.m.).

Konkrete spørgsmål:

Vedligeholdelse af boldbaner? Skolens: Skolens budget. Holmegårdhallens: kommunens budget.

Oprensning af Øysensøen og søen ved Ellegårdsvej?: Natur og Vand-afdelingen.

Det grønne område? Der er afsat 3½ mill. i 2014 til at lave en stor indsats. Der vil blive indhentet forslag fra forskellige landskabsarkitekter, borgerønsker m.m. (Vi i Lokalrådet tænkte straks på noget for de unge!!!). Teknisk udvalg administrerer disse penge.

Værd at vide: For de praktiske medarbejdere er Helle Schmidt driftsleder og Henning Nielsen holdleder.

7. Naturbasen.

Helen Holm/Næstved Kommune har sendt os et forslag til kontrakt mellem kommunen, Holmegård Park og Lokalrådet. Den er blevet revideret af os og returneret til Helen Holm.

Sagen kører videre, kommunen sørger for jordbundsprøver, eventuelle dispensationer m.m.

8. Trafik og veje.

Vi har endnu ikke fået en dato for et borgermøde om trafik. Peter har rykket.

Vi har endnu ikke fået en skrivelse fra Teknisk Forvaltning vedr. alle punkterne på det lille trafikmøde 12/1.

Engvej-sagen har været på dagsordenen i ejendomsudvalget. Man har taget det som en orienteringssag. Peter har d. 7/4 bedt formanden for udvalget Birgit Terp om at gøre mere ved problemet.

Der mangler en stump cykelsti mellem Hjulebæk og Svinget på den farlige vej forbi Fensmark Skov. Skal med på borgermødet om trafik.

9. Kommuneplanstrategi.

Der er lavet et fælles høringssvar fra lokalrådene i kommunen. Flot arbejde!

Høringssvar fra os selv vedr. især naturen og erhvervslivet. Godkendt.

10. Idéer til arbejdsområder. Vi tager postkassenedlæggelserne og en pakkepoststander med på næste dagsorden.

11. Næste møde: 13/6 kl. 13-15.

Skovtur: 23/5 kl. 13 (hvis Lis kan!)

12. Evt.

Vi skal fastsætte en møderække for efteråret inden sommerferien, bl.a. for Folkemusikhusets skyld.

Røjleparkens jubilæum: Peter møder op, medbringende en kurv fra os. Andre fra lokalrådet må også meget gerne deltage.

Ref. Åse