Planen for den “Nordlige omfartsvej om Næstved” kan ses på følgende adresse:

www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/naestved/Documents/Naestved_omfartsvej_rapport_365.pdf

BORGERMØDE

Tirsdag den 15. maj kl. 19.00

I Holmegaardhallen

Emnet vil være Trafik i og omkring Fensmark nu og i fremtiden.

Mødet vil være i 2 dele.

Første del vil omfatte det nære, herunder bl.a.

Tørvevej

Holmegaardsvej

Næstvedvej v. Fakta

Skolesti ved Sølunden

Krydset Kalkerupvej-Glasværksvej

Fortove forskellige steder

Denne liste er ikke fuldstændig. Flere emner kan komme frem under mødet, så hvis du har noget, så mød op.

Anden del vil omfatte forholdene for trafik til og fra Fensmark, når Maglebjergbakken om få år lukkes.

Referat

referat

Fakta fra Borgermødet i Holmegaardhallen tirsdag 15. maj 2012 om Trafik i og omkring Fensmark

fremmødte: ca 150

fra kommunen: Jesper Gersholm (formand Teknisk Udvalg), Svend W. Jensen (direktør teknisk forvaltning) Jørgen Gerner Hansen (vicedirektør teknisk forvaltning)

Jesper Gersholm bød velkommen.

Svend W gennemgik de trafikproblemer der er forskellige steder i byen. Udkørselsforholdenene – og især for bløde trafikanter – ved Holmegaardhøj/Næstvedvej og ved Fakta-Sølunden/Næstvedvej. Her var der løsningsforslag om ændret placering af hajtænder, etablering af asfalterede forbindelser mellem cykelstig vej v. Holmegaardhøj. etablering af fortov mellem Sølunden og Rundkørslen v. UnoX. etablering af stier fra henholdsvis Holmegaardhøj og Sølunden til eksisterende skolestier v. Platanvej og Pinjevej påhviler især grundejerne. Så til krydset mellem Kalkerupvej-Østerled/Glasværksvej; her er der megen trafik – her igen især blød trafik – når der skal krydses fra Kalkerupområdet til Østerled trafikken kører hurtigt og når det går den modsatte vej fra Østerled til Kalkerupvej er der dårlig oversigt pga vejens krumning o.a.; forslag om hastighedsnedsættelse, opstilling af advarselstavler/-lys blev nævnt, hvorimod en fodgængerovergang IKKE kan etableres. Fortov fra Alfehøjvej til Glasværksvej var også på ønskesedlen, da beboerne fra disse veje og omliggende havde dårlige muligheder når de skulle til busstopstedet på Glæsværksvejhjørnet, da Bussen nogle timer formiddag og eftermiddag IKKE kører ad Kalkerupvej. Kommunen havde en løsning med at flytte busstopstedet til tunnelen under Glasværksvej og så lade beboerne benytte de eksisterende stier; Det hjælper kun nogle – de der skal handle i Rema skal stadig den anden vej; en mulighed med at etablere fortov fra Dragehøjvej og til Glasværksvej blev foreslået fra salen og beboerne fra Alfehøjen kunne så benytte stier til Dragehøjvej. Løsning var der nok ikke lige her og nu, da etablering af fortov vil koste og de penge er der ikke.
Det gik så videre til Engvej 1-7, hvor beboerne efter Lokalrådets mening skal i Guinness for at bo på en vej, der er blind i begge ender og derfor er henvist til kørsel gennem Holmegaard Park. Kommunen hævder, de intet kan gøre ved det. At denne gamle vej også er den gamle adgangsvej for brandslukningskørsel til Holmegaard Mose ændrede ikke på sagerne, da Lokalplan F 17.2 angiver en vej nord om Ardagh Glass. Denne vej er imidlertid aldrig anlagt og den vil pt. gå gennem glasskår mm.; det rykkede ikke. Næste område er busslusen på Tørvevej, som af mange beboere ønskes flyttet ca. 100 meter mod nord og mange andre var imod. Det førte til en heftig debat, der kunne have trukket længe ud, men så foreslog Peter Jensen, lokalrådsformanden,, at kommunen, lokalrådet og de implicerede grundejerforeninger kunne mødes separat for at drøfte dette videre, da der var flere punkter på programmet, som vi også skulle nå. Det blev der enighed om. Det gik så herefter til vejindsnævringerne på Holmegaardsvej; kommunen havde ved gennemgang intet kunne finde, men blev på mødet gjort opmærksom på, at der ved nogle af indsnævringerne var opsat vigepligtsskilte, ved andre var der ikke; nogle af de opsatte var derudover dækket af andre skilte. Det lovede kommunen at gøre noget ved og også, som det kom frem fra en borger: reflekser på stolperne var ikke alle lige hensigtsmæssigt anbragt. En anden borger gjorde opmærksom på, at stolperne var alt for lette at tage op; det havde borgeren konstateret flere gange, når nogle af stolperne var smidt rundt på vejen. De sidste punkter var etablering af parkeringspladser på det grønne område langs Platanvej over for Akaciehaven. Dette kunne løses ved at Grundejerne i Akaciehaven selv betalte for etableringen efter godkendelse af kommunen. Det sidste var fortovet fra Brugsen til Rundkørslen ved UnoX, som trænger til renovering; det var dog ikke kommunens mening.

Efter 15 min pausen tog Jørgen Gerner over og fortalte om den ny omfartsvej nord om Næstved. (planen kan ses på www.vejdirektoratet/dk/DA/vejprojekter/naestved/Documents/Naestved_omfartsvej_rapport_365.pdf).
(planen kan også afhentes på Borgerservice “Nordlige omfartsvej om Næstved”). Den nordlige omfartsvej ventes færdig i 2015/2016 så anlægget af denne kan få indvirkning på trafikken til og fra Næstved allerede fra 2013, sandsynligvis først 2014; det er dog også snart. Omfartsvejen betyder, at Næstvedvej(Maglebjergbakken) lukkes for bestandig omtrent midt på bakken. Fensmarkborgerne henvises så til at benytte en kommende nyetableret vej, der vil starte mellem Jeshøjvej og Omfartsvejen. Denne vej vil føre langs De Lodne Højder ad Øverup Allé til rundkørslen på Køgevej ved Megacenter/Handelsskolen/Storcenteret og så derfra ad Køgevej ind til byen. En anden mulighed er gennem Stenskoven! Der var også her livlig gang i debatten. Stenskovvejen er ikke bygget til den trafik, den er smal, ingen cykelsti – ønskes etableret af flere borgere – og med en øget trafik vil etablering af lyskryds mm. ved Gulerodshuset nok være en nødvendighed. Hvad med den tunge trafik? kom også frem; en borger i salen med tilknytning til Ardagh Glass meddelte, at der er op til 180 døgntransporter alene til dem (dvs. 90 biler til og 90 biler fra)( èn hver 8. minut!) En stor del af disse skal mod syd og vest; det vil bevirke, at mange sandsynligvis vil tage turen ad Stenskovvej gennem Stenskoven til Ringstedgade og derfra til opkørslen på Omfartsvejen. De kan selvfølgelig også køre ad den nyetablerede rute ad Øverup Allé til Køgevej, så mod Rønnede til opkørslen på omfartsvejen. (Kør øst på for at komme mod vest i disse GPS-tider) Den tunge trafik gennem Stenskoven forventede kommunen kunne løses med en skilt med adgang forbudt for Lastbiler. Jørgen Gerner fortalte dog videre, at der fra fordelerrundkørslen på Køgevej, hvor nordlige omfartsvej og østlige omfartsvej mødes er planer en gang i fremtiden at etablere en ny vej til Fensmark øst om byen og tilslutning ved rundkørslen på Glasværksvej/Holmegaardsvej, men den ligger langt ude i fremtiden, da den koster mange penge.
Endelig berørte Jørgen Gerner den østlige omfartsvej og den nye forbindelse fra denne til Ringvejen parallel med Køgevej på den anden side af jernbanen. Og sluttede af med af vise 3 forskellige muligheder for kommende motor(trafik)vej fra Næstved til Rønnede. Undersøgelser er sat i gang men den forventes ikke færdig på denne side 2020.

Under Jørgen Gerners gennemgang var der mange spørgsmål og forslag til ændringer/forbedringer o.lign, besparelsesmuligheder for at skaffe penge til andet mmm.

På Lokalrådets vegne takkede formanden for fremmødet og den gode debat og udtrykte håbet om, at de ville fortsætte denne gode opbakning til Lokalrådets videre arbejde. Til Slut takkede Jesper Gersholm også de fremmødte og da han også er medlem af Lokaldemokratiudvalget var det ham også en glæde at se den positive opbakning til lokalrådet.