Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 13.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 fra Borgermødet mm.

6 Stormøde

7 Grønne områder

8 postkasser

9 bænke og affaldsbeholdere

10 Naturbase

11 Status

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd 13. juni 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Bent, Curtie, Hanne, Merete, Peter, Poul, Randi, Åse + 3 borgere

1. Ordstyrer: Randi

2. Referat af møde d. 10/4 godkendt.

3. Siden sidst v/Peter:

· Endnu en klage vedr. gadelarm fra borger. Henvendelser fra vedk. til kommunen og politiet har ikke hjulpet. Vi må stadig henvise til politiet.

· Akaciehaven ønsker P-pladser på rabatten på Platanvej. Der har været møde mellem Parkchef Michael Kornbech, Peter og repræsentant fra Akaciehaven. De har fået lov til at anlægge P-pladserne, skal selv finansiere det, og går selv videre med det.

· Byrådet har kvitteret positivt for høringssvarene vedr. kommuneplanstrategi, – både det fælles fra alle lokalrådene og vores eget lokalråds svar. De har taget ad notam, at vi skal inddrages tidligere.

4. Fra kassereren: Vi har 26.000 kr. på kontoen.

5. Borgermødet vedr. trafik:

Det gik godt. Der kom ca. 150 mennesker til mødet, som var veltilrettelagt af kommunens repræsentanter. Vi fik en pæn omtale i Sjællandske.

Succes’en var, at lokalrådet blev mere kendt i byen, men trafikmæssigt fik vi ikke noget nyt ud af det! Vi fortsætter derfor arbejdet med de forskellige trafiksager, vi har, og rykker for handling på de løfter, der blev givet på det lille trafikmøde i januar.

”Trafik” skal på vores næste møde, bl.a. ang. brandvej til mosen, ang. bommen på Tørvevej (møde med en kommunerepræsentant, Peter og beboerrepræsentant) og ang. omfartsvej-sagen, som Hans Larsen fra SuperBrugsen og andre også er gået ind i.

6. Stormøde for lokalråd.

Mødet mellem kommunen og alle lokalråd holdes på Holmegård Park d. 16. juni.

De ønskede punkter fra de samlede lokalrådsformænd er ikke kommet med. Derimod er alt muligt andet kommet på dagsorden. Denne planlægning vil blive drøftet på næste møde mellem lokalrådsformændene.

7. Grønne områder.

Hvordan skal de se ud/holdes/bruges? Vi har fået en henvendelse fra stadsgartner Grith Neel Andersen vedr. vores brug af de grønne områder og vores ønsker for dem.

Vi blev enige om at bede hende komme til vores næste lokalrådsmøde for at uddybe. Vi vil også drøfte nogle rammer og muligheder for at arrangere et borgermøde. Peter aftaler.

8. Postkasser.

Åse har spurgt Post Danmark til nedlæggelsen af postkasser i Fensmark. Deres begrundelse er, at de ikke blev brugt.

Der er nu kun 2 postkasser tilbage til knap 5.000 indbyggere. Der mangler specielt postkasser i den østlige ende, hvor der er mange ældre beboere (sandsynligvis en del uden computere og dermed mail-adgang). Der bør (i det mindste) være en postkasse ved REMA1000. Åse skriver et brev til PostDanmark vedr. sagen. – Og så vil vi gerne have fjernet standerne, som står tilbage.

Vi vil gerne have en pakkepost-boks ved SuperBrugsen, så man kan hente pakker, når man har tid. Hans Larsen fra SuperBrugsen har spurgt og har fået afslag. Vi vil også sende en ansøgning (Randi skriver).

9. Bænke og affaldsbeholdere.

Vi skal have sendt en ansøgning til Michael Kornbech. Lis og Merete har indtegnet på et kort, hvor vi ønsker bænke. De laver udkast til ansøgning til næste lokalrådsmøde. (Punkt på dagsordenen).

10. Naturbasen.

Der er blevet lavet jordbundsundersøgelser, som viser tungmetaller og glasrester i jorden. Peter har spurgt Helen Holm, om det kan løses med påfyldning af stabilt grus. Sagen står lidt stille lige nu.

11. Status og

12. Idéer til arbejdsområder. (Punkterne under ét):

Der var lavet en 3-delt oversigt: dels opgaver, der er klaret, dels opgaver, vi arbejder med, og endelig idéer/ mulige opgaver, som vi kan gå i gang med, når vi får tid. Vi har mange!

Vi diskuterede det kort. Nogle emner kan vi vende med Lokaldemokratiudvalget, som kommer til Fensmark Bibliotek d. 16. august. (Fx hjælp til ”at færdes i systemet”, når vi arbejder med en opgave). Peter søger om mødetid med dem.

13. Næste møder:

16/8: Formøde for os og efterfølgende møde med Lokaldemokratiudvalget (tidspunkt følger)

20/8: Lokalrådsmøde mandag kl. 13.30

25/9: – tirsdag –

24/10: – onsdag –

29/11: – torsdag –

14. Evt.

En borger beder om hjælp til at få stoppet ulovlig afbrænding af behandlet træ. Det giver luftforurening i nabolaget. Vi vil godt støtte en henvendelse til kommunen, hvor grundejerforeningen også er med.

Merete: Får vi resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om lokalråd? (Fra en projektskriver i kommunen).

Poul: Skal vi gå ind i at passe gadekær for kommunen? Nej.

Curtie: Kan vi lave en liste over hvem vi henvender os til? Vanskeligt, men et ”organisationsdiagram” over kommunen ville være en fordel. Vi spørger efter det på mødet med Lokaldemokratiudvalget.

Ref. Åse