Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Tirsdag d. 25. september 2012 kl. 13.30

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 Fra stormøde på Rønnebæksholm

6 Fra borgermødet om Ny Omfartsvej

7 Grønne områder

8 Naturbasemøde

9 Fra møde om Klimatilpasningsplaner

10 Fra møde om Tørvevej

11 Postkasse ved Rema 1000

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 25/9 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Bent, Curtie, Hanne, Lis, Merete, Poul, Randi, Åse + 1 borger. Afbud fra Peter

1. Ordstyrer: Lis

2. Referat af møde med lokaldemokratiudvalget d. 16/8 godkendt

Referat af lokalrådsmøde d. 20/8 godkendt

Referat af møde vedr. naturbase d. 3/9 godkendt

3. Siden sidst – i dag ved næstformand Randi:

Centerchef vedr. IT Bo Gruntoft tilbyder at arrangere hjemmesidekursus. Vi kan købe eget domæne for 300 kr. årligt.

Jannik Rauer er ved at undersøge noget om ”eventtavler” ved indfaldsvejene. Vi vil høre nærmere.

4. Fra kassereren: Vi har 24.923 kr. på kontoen.

5. Fra Rønnebæksholm-mødet d. 22/9:

Det var godt arrangeret, og forplejningen var i top.

Indholdet var mest af orienterende art, – vi fik ikke så meget med hjem. Kritikken vedr. for sene eller manglende svar på henvendelser gik igen fra sidste år, og igen blev vi lovet, at det bliver bedre. Næstved kommune opererer nu med 15 arbejdsdage til at svare på henvendelser.

Forvaltningens nye organisationsstruktur medfører nogle nye kontaktpersoner for os, og vi vil modtage alle kontakt-mail-adresser snarest. Lokalrådene er forankret i ”Center for strategi og organisation”, som er tværgående. Vores kontaktpersoner er Jannik Rauer som før og Søren Magnussen, der erstatter Martin Tange.

Arrangørerne opfordrede lokalrådene til at komme med udspil om både form og indhold for næste års stormøde.

6. Fra borgermødet om ny omfartsvej d. 24/9:

I Ny Ridehus var der mødt ca. 300 borgere frem til orientering om omfartsvejen, og vejføringen omkring Maglebjergbakken kom til at fylde meget i den efterfølgende debat.

Lige nu forhandler kommunen med Vejdirektoratet om hvem, der skal lave forlægningen af Fensmarkvej ,og hvem der skal lave forbindelsen til Øverup allé. Borgmester Carsten Rasmussen fortalt nogle af os fra lokalrådet, at der er sat kommunale penge af til arbejdet med ét af benene – Vejdirektoratet betaler det andet + den nye rundkørsel.

Teknisk udvalg holder møde d. 8. oktober, og Anders Gedde har bedt om et skriftligt svar fra Fensmark Lokalråd inden da. Randi beder Peter svare med vores syn på det.

Vejdirektoratet (fx projektchef Carsten H. Lund) vil gerne komme ud til lokale møder. På lokalrådsmødet i dag besluttede vi, at vi gerne vil holde et borgermøde i Fensmark, hvor også politikerne kommer, så så mange borgere som muligt kan blive grundigt orienteret.

Der var en del politikere til stede på mødet i Ny Ridehus, men skuffende nok tog ingen ordet i plenum eller var med i panelet efterfølgende. Vi kunne tale med dem i salen, og det gjorde mange fra Fensmark. Peter skrev sig på en liste for nyhedsbreve.

7. Grønne områder.

Stadsgartner Grith Neel Andersen ”pålagde” os som deltager på sidste lokalrådsmøde, at vi kigger på vores grønne områder (se referat fra d. 20/8). Vi vil arbejde med det vinteren over, og i dag havde vi en lang debat om, hvordan vi griber det an:

Ø Skal vi lave en byvandring for at få idéer?

Ø Vi kan få nogle penge til anlæg, men ikke til drift

Ø Egentlige legepladser er meget dyre at vedligeholde og forsikre

Ø Skal vi tilgodese de unge i byen med noget i de grønne områder? (eller skal vi opfordre kommune til at gøre noget – Ungdomsskolen er flyttet til Næstved)

Ø Vi kan godt arbejde videre på at få bænke, affaldskurve og flere rabatter med vilde blomster

Ø Vi kunne også bare lade det ligge som natur

På Rønnebæksholm-mødet viste Grith os nogle store luftfotos som kan bruges til at tegne idéer og ønsker ind på. Hun har lovet at skaffe os nogle lignende vedr. Fensmark.

”Grønne områder” skal på som punkt på næste møde, hvor vi har vi har bedre tid, og kan lave en handleplan.

8. Naturbase.

På naturbasemødet d. 3/9 besluttede vi at lave en naturbasevandring for at besigtige egnede lokaliteter. Det gjorde vi d. 17/9, og der var repræsentanter for skolen, naturbørnehaven, DN, FDF, skytteklubben og Peter, Randi og Åse fra Lokalrådet.

Vi så på en område ved skytternes klubhus (ejes af Viborggård), på engen over for skiltet i enden af Engvej og på området inde i mosen/”trekanten” (begge ejet af Holmegård gods). Helen talte dagen efter med Chr. Lassen fra Holmegård, som virkede positiv, hvis han får en nærmere

projektbeskrivelse. Helen laver udkast. Peter har skrevet til Fritzen på Viborggård, og rykker for svar.

9. Fra mødet vedr. klimatilpasningsplan på kommunen:

Peter og Poul var med. Fandt det interessant.

10. Fra møde om Tørvevej:

Fra kommunen deltog Jørgen Gerner, Peter Andersen og Pia Rasmussen. Alle grundejerforeningerne omkring Tørvevej var repræsenteret og fra lokalrådet deltog Peter og Lis.

Mødet foregik ifølge Lis i en positiv ånd, og man enedes om at ønske følgende:

Ø Der skal ikke være gennemgående trafik

Ø Indsnævringen flyttes ned til syd for Sibberupvej

Ø Max 40 km på Tørvevej

Ø Fodgængerovergang på Tørvevej ud for tandlægehuset

Ø Højresving ved udmundingen af Sibberupvej lettes ved at gøre vejen bredere på det sted

11. Postkasse ved REMA1000.

Der er ved at blive samlet underskrifter med henblik på at forny ansøgningen om en postkasse ved REMA1000. Poul og Åse udgør en arbejdsgruppe, som herefter vil arbejde videre med sagen. Hanne vil hjælpe med at stemme dørklokker.

12. Idéer til arbejdsområder.

Hans Larsen fra SuperBrugsen efterlyser gode idéer til anvendelse af det gamle plejehjem, som de har købt.

Evt. arbejde på at få en glaspuster-skulptur i rundkørselen med finansiering a la Fuglebjergs skulpturprojekt.

”Foreningernes dag” (efter oplæg ved Mette Stengaard Christensen fra Tybjerg Lokalråd?)

Solsikkefrø i 1000 poser til fensmarkborgernes haver.

13. Evt.

Agenda 21 v/Freddie Rieber holm vil gerne arbejde sammen med os om noget med miljø.

Nogle borgere har klaget over, at vores møder ligger om aftenen. (Punkt på næste møde).

Ref. Åse