Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Onsdag d. 24. oktober 2012 kl. 13.30

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 Borgermøder om Ny Omfartsvej

6 Grønne områder

7 Naturbase

8 Høringssvar om Børne- og ungepolitikken

9 Lokalrådsfolder

10 Postkasse ved Rema 1000

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møde

13 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 24. oktober 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Lis, Merete, Peter, Randi, Åse, 2 borgere. Afbud fra Bent, Curtie og Poul.

1. Ordstyrer: Randi

2. Referat fra møder d. 25/9 godkendt, dog skal der rettes i pkt. 13, hvor ”aftenen”, skal erstattes af ”dagen”.

3. Siden sidst v/Peter:

· Der er (lokalråds-) formandsmøde d. 10/11 i Skelby. Bl.a. den manglende indflydelse på planlægningen af Rønnebæksholm-mødet vil blive taget op.

· Møde i Næstved kommune om bestemmelser for skiltning d. 25. Kort drøftelse af hvad vi mener om skiltning. Åse tager til det.

4. Fra kassereren udgik, da Bent havde meldt afbud.

5. Borgermøder om omfartsvej.

Peter fortalte, hvad han havde hørt til stormødet d. 24/9, og hvad han havde læst i div. kommunale referater vedr. beslutninger om den nordlige omfartsvejs forløb. Det stemmer ikke helt overens, og han vil bringe det op på mødet i hallen d. 5/11. Vi indkalder og har indbudt Vejdirektoratet og Næstved Kommune. Cafeteriaet er bestilt, og der vil blive en kort indledning fra Vejdirktoratet + meget tid til spørgsmål og svar.

6. Grønne områder.

Efter grundigt eftersyn på de kommunale ”pasningskort” fandt vi frem til, at det vigtigste/største grønne område i Fensmark er ”Byparken” (den gamle kalkgrav bag Folkemusikhuset) og et lille område yderst ved Akacievej/Morbærvænget. Resten af de grønne områder er private.

Lis kontakter Jesper Frimann fra Kildegården, og Curtie kontakter grundejerforeningen for Akacievej/Morbærvænget og orienterer dem om, at vi skal tage stilling til de grønne områder.

Når de har talt med deres bestyrelser, kan de blive inviteret til et møde med os tidligst i januar, hvor vi kan debattere sagen sammen. Der er nogle kommunale penge afsat til de grønne områder i Fensmark. De skal melde tilbage til os inden jul om de er med på idéen om at drøfte det med os.

På et senere tidspunkt vil vi se på ”grønne forbindelser” i det ydre Fensmark.

7. Naturbase.

Vi afventet svar fra godset på ansøgningsskrivelse, som er sendt d. 9/10.

8. Høringssvar vedr. børne- og ungepolitikken.

Oplægget er en stor sag med mange forkromede formuleringer, som ingen kan være uenige i. Vi drøftede dens relevans for os, og Peter skriver høringssvar med vores kommentarer.

9. Lokalrådsfolder.

Vi besluttede, at vi gerne vil have en folder, som skal kunne fås på biblioteket og meget gerne være med i en velkomstpakke til nye borgere i Fensmark. Der skal være meget lidt tekst, men dog bl.a. navne og billeder. Peter spørger de andre lokalrådsformænd på mødet d. 10/11 om de har en folder, som vi kan inspireres af. Merete vil gerne stå for design af vores. Kommer med udkast på næste møde.

10. Postkasse ved REMA1000.

Sagen kører. Vi afventer indsamlingen af underskrifter i REMA. Vi har fået en hel side i Sjællandske d. 24/10. Vi har p.t. 265 underskrifter + skrivelser fra 2 grundejerforeningsbestyrelser.

11. Idéer til nye arbejdsområder. Ingen.

12. Næste møde.

29/11 har vi sidste møde i år. På det møde vil vi fastsætte mødedatoer for foråret 2013, således at hvert andet møde bliver om dagen og hvert andet om aftenen. Vi skal beslutte om det skal være rullende hen over ugen og hvor vi vil holde møderne.

13. Evt.

I et referat har Peter fundet, at Center for Trafik har besluttet at inddrage lokalrådet inden 1 måned vedr. skiltning til mosen. Men det er ikke sket – der er gået over 1 måned.

Peter har talt med Naturinstitutionen i den gamle direktørbolig om parkering på deres P-plads. Den må godt benyttes af andre i week-ender.

Peter har korresponderet med Finansiel Stabilitet om parkering på den tomme trekantede grund ved Engvej. Der må man også gerne holde.

Begge dele er godt nyt for dem, der kommer i bil til mosen. Nu mangler vi bare et skilt, de viser fra Glasværksvej hen til Svinget-Engvej. Vi talte om, at det bedste ville være at få det tegnet med ind på det store oversigtsskilt, som står ved stoppesteder på Glasværksvej.

Ref. Åse