Lokalrådsmøde i Folkemusikhuset

Torsdag d. 29. oktober 2012 kl. 13.30

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 Borgermøde om Ny Omfartsvej

6 Grønne områder

7 Naturbase

8 Lys ved busstoppested Glasmagervej

9 Lokalrådsfolder

10 Postkasse ved Rema 1000

11 Plakatsøjler

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde, mødetider og dagsorden

14 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d. 29. november 2012 i Folkemusikhuset

Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Randi, Åse. 1 borger.

1. Ordstyrer: Randi

2. Referat fra mødet d. 24/10 godkendt.

3. Siden sidst v/ formanden:

· Brev fra vores 1. suppleant Hanne Neldeberg som takker for blomsterne (sygdom,) og som samtidig meddeler, at hun træder ud af lokalrådet. Bent sørger for en erkendtlighed for arbejdet. Poul C. Olsen bliver herefter 1. suppleant.

· Peter har d. 25/11 rykket Center for Trafik for de lovede forbedringer i Fensmark, bl.a. skiltning. Trafikingeniør Anders Gedde har d. 27/11 beklaget, at arbejdet ikke er iværksat. Det vil ske straks i det nye år.

· Peter har bedt kommunen om, at lokalrådene bliver hørt om linieføringen af den nye motortrafikvej mellem Næstved og Rønnede. Der vil komme et borgermøde inden beslutningen tages, bl.a. med deltagelse af Vejdirektoratet.

· Grundejerforeningen Hyttemestervej har bedt kommunen se på støjdæmpende foranstaltninger på Holmegårdsvej øst for rundkørselen. (kopi til os).

· Der var møde d. 10/11 i Skelby for lokalrådsformændene, hvor følgende blev drøftet:

Rykkerskrivelse til kommunen vedr. udvikling af lokalrådene og prioritering af kollektiv trafik, ønske om at lokalrådene tilknyttes kulturforvaltningen ved mulig nedlæggelse af lokaldemokratiudvalget, velkomst af nye borgere i Næstved kommune, problemer i IT-dækning i yderområder, muligheder for skiltning/informationstavler.

Næste møde d. 23/2 2013.

4. Kassereren fortæller, at der er 24.139 kr. på kontoen.

5. Borgermødet om ny omfartsvej d. 5/11 gik rigtig godt. Ca. 150 borgere, Vejdirektoratet, embedsmænd fra kommunen og borgmesteren mødte op. Det blev politisk afgjort, at der også vil komme en forbindelse fra Fensmarkvej gennem den nye rundkørsel og tilbage til Fensmarkvej igen. Vejdirektoratet er blevet bedt om at udføre arbejdet.

6. Grønne områder.

Lis har kontaktet Grundejerforeningen Kildegården. Formanden er positiv og vi hører fra dem efter næste bestyrelsesmøde. De vil gerne komme til et møde med os.

Curtie har kontaktet Grundejerforeningerne for Morbærvænget og Kragemosegård. De er positive over for at drøfte hvad der skal ske med deres grønne område, og vil gerne komme til et møde. Benny Petersen, som bor midt i området, skal også med. Vi arrangerer et møde i uge 6, – Peter giver besked om datoen pr. mail.

7. Naturbase.

Efter afslaget fra Holmegård Gods har Peter mailet med Helen Holm om, hvad der videre skal ske. Hun vil vende tilbage med andre forslag. Der er ikke projektpenge efter 1. jan., men andre kan måske findes. Vi afventer udspil fra Helen.

8. Lys ved busstoppested Glasmagervej.

Hugo Lund Jensen, formand for Grundejerforeningen Hyttemestervej, har (1. gang d. 28/6 2011) søgt kommunen om lys ved stoppestedet, men har ikke fået svar.

Peter skriver til Teknisk Forvaltning og anbefaler ønsket. I samme henvendelse gør vi opmærksom på, at vi ønsker lys ved alle stoppestederne. – Og der må gerne være et tilstrækkeligt antal fliser at stå på for de ventende! Peter orienterer Hugo.

9. Lokalrådsfolder.

Peter viste eksempler på foldere (fra formandsmødet). Vi drøftede hvor mange informationer der skal med i vores folder og blev enige om: Logo, Hvad laver vi? Hvor henvender man sig? Bestyrelse, Billede. Merete og Åse laver udkast.

Det kunne være rart at vide – og Peter finder ud af – hvilke informationer man automatisk får, når man flytter til kommunen.

10. Postkasse ved REMA1000.

Vi fik den ønskede 3. postkasse, og der er sendt takkekort til Sjællandske, grundejerforeningerne og dem, der samlede underskrifter.

11. Plakatsøjler.

Præsentation lørdag d. 1/12 af skærm i Brugsen i Sandved. Peter og Poul tager dertil. Det er en elektronisk model, som vi kan overveje. Vi har fået 20.000 fra Lokaldemokratiudvalget til at etablere en eller anden form for plakat-/informationstavle. Skal der evt. være medfinansiering til driften via reklamer? Vi beslutter på et senere tidspunkt.

12. Idéer til arbejdsområder.

Ingen nye.

13. Næste møde, mødetider og dagsorden.

For at tilgodese demokratiet og det arbejdende folk lægger vi som forsøg vores møder om aftenen.

Datoer: 29/1, 12/3, 30/4 og 11/6 kl. 19-21. Vi ændrer vores forretningsorden, så der kommer et nyt punkt 2: ”Henvendelser fra borgerne” efter valg af ordstyrer (tidligere pkt. 2). Punkterne derefter rykkes. Man kan møde op og fortælle, hvad man har på hjerte, uden nødvendigvis at skulle blive til resten af mødet. Breve/mails fra borgerne kan også fremlægges her. Hvis det kræver længere debat, skal det sættes på dagsordenen til følgende ordinære møde.

Forårets møder holdes på biblioteket. Vi evaluerer de nye mødetider på mødet d. 11/6.

Skovtur for bestyrelsen d. 15/5.

14. Evt.

Danmarks Naturfredningsforening har konstitueret sig på en ny måde, så alle i bestyrelsen har et ansvarsområde. Hvis vi har brug for at henvende os, har Åse oversigten over deres ansvarsområder.

Ref. Åse