Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 29. januar 2013 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Generalforsamling

7 Grønne områder; møde med grundejerforeninger

8 Høringssvar bjørneklobekæmpelse

9 Stier

10 Lokalrådsfolder

11 Plakatsøjler

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd 29/1 2013 på biblioteket

Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Poul, Åse. Afbud: Randi. 5 borgere.

1. Ordstyrer: Lis

2. Indlæg fra tilhørere

a. Hvordan går det med trafikreguleringen på Tørvevej?

b. Kan der komme en afløser for RERMA 1000?

c. Hvad foregår der med storskraldsordningen? Borgerne er ikke blevet spurgt.

d. Hvad sker der med vejanlægget på Maglebjergbakken?

e. Der mangler skiltning på Villavej

Korte svar fra lokalrådet:

a. Spærringen skal flyttes ned til Sibberupvej og man går i gang, når frosten er af jorden. Der skal laves trafiksikring for børnene ved skolen.

b. Vi vil kontakte supermarkedskæder. Poul vil kontakte købmanden i Hyllinge, som måske er interesseret.

c. Vi vil tage storskraldsordningen op i lokalrådet.

d. Fensmarkvej føres tilbage på sit gamle spor i forbindelse med byggeriet af omkørselsvejen.

e. Peter har skrevet til kommunen vedr. sagen.

3. Referat fra 29/11 2012 godkendt.

4. Siden sidst v/formanden.

· Vi har afgivet svar på idéfase vedr. Ardagh Glas’ ønske om udvidelse. Vi er positive, men minder om, at brandveje skal bringes i orden. Der kommer flere høringer om udvidelsen.

· Møde med over 400 deltagere vedr. rute 54 i Toksværd. 4 forslag til linieføring af vejen mellem Næstved og Rønnede blev fremlagt.

· Peter foreslår, at vi blander os vedr. manglende tilslutning fra Fensmark til den nye vej.

· Møde d. 23/1 mellem formændene og Lokaldemokratiudvalget: Almindelige møder kan ikke længere annonceres på de blå sider. Indholdet i stormødet i maj tegnes af lokalrådsformændene. Dato kommer.

5. Fra kassereren.

Regnskabet for 2012 er færdigt. 28/12 var der 23.840 kr. i kassen.

6. Generalforsamling 2013

Afholdes d. 19/3 kl. 19 på biblioteket. Peter, Curtie og Poul er villige til genvalg. Åse ikke.

Vi mailer sammen med idéer til underholdning. Curtie spiller op.

7. Grønne områder.

Den fremtidige udformning af de offentligt ejede grønne områder i Fensmark drøftes på et møde med de nærmest beliggende grundejerforeninger d. 5/2 kl. 19 på biblioteket.

8. Høringssvar vedr. bjørneklobekæmpelse.

Vi ser positivt på planen. Peter rundsender udkast til et høringssvar.

9. Stier.

Peter, Lis og Åse tager til møde med Friluftsrådet vedr. Kløverstier d. 31/1.

Andre stier i kommunen, som vi selv kunne forestille os:

Genåbning af ”svenskervejen”, sti fra Morbærhaven til Vridsløse, sti mellem Stenskoven og Fensmark Skov, sti fra skovfogedboligen til Gødstrup Engsø, rundtur via sti mellem de 2 x 2 møller (Kraghs Krog…).

10. Lokalrådsfolder.

Merete og Åse er i gang og arbejder videre med den. ”Fensmarknet.dk” skal også på. Folderen skal med i kommunens velkomstpakke til tilflyttere, skal ligge på biblioteket og evt. hos ejendomsmæglere. Vi skal undersøge, om kommunen kan hjælpe med opsætning og trykning.

11. Plakatsøjler.

Udformningen af, og antal plakatsøjler, skal på dagsordenen igen. Skal det evt. være en elektronisk model?

12. Idéer til arbejdsområder.

Storskrald er et nyt emne.

13. Næste møde: 12/3 kl. 19 på biblioteket.

14. Evt.

· Vi drøftede det udsendte spørgeskema fra kommunen vedr. kommunikation med lokalrådene. Peter skriver svar.

· Poul: Busstoppestedet på Glasværksvej mangler belysning og læskur. Peter har rykket.

· Peter: De tomme bygninger efter Holmegård Park kunne bruges til museum for samlingerne af Holmegård Glas og Kähler keramik.

Ref. Åse