Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 12. marts 2013 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Generalforsamling

7 Grønne områder; møde med grundejerforeninger

8 Udvidelse af lokalrådet

9 Stier

10 Lokalrådsfolder

11 Skraldeordning

12 Høringssvar Ardagh

13 Idéer til arbejdsområder

14 Næste møde

15 Evt.

 

Referat af møde i Fensmark Lokalråd 12/3 2013 på Fensmark bibliotek

Til stede: Bent, Curtie, Lis, Merete, Peter, Randi, Åse. Afbud fra Poul.

1. Ordstyrer: Randi

2. Punktet ”Indlæg fra tilhørere” udgik, ingen borgere var mødt op.

3. Referat af mødet d. 29/1 2013 godkendt.

4. Siden sidst v/Peter:

· Peter og Lis har været til orienteringsmøde på brandstationen om beredskabsplanen vedr. oversvømmelser. De har tilbud til alle om kurser og demonstrationer af brandslukning v. byfester o.l. De er klar over problematikken om adgangen til mosen efter Engvejs lukning.

· Peter har været til (lokalråds-) formandsmøde d. 23/2 i Tybjerg:

a. Rønnebæksholmmødet skal have kun ét emne i år, nemlig synliggørelse af lokalrådene. Tybjerg og Fensmark går videre med at forberede det.

b. Der er nedsat en arbejdsgruppe om IT-strategier p.g.a. den dårlige dækning nogle steder i kommunen.

c. 5 medlemmer fra lokalrådene er kommet med i en følgegruppe vedr. landdistriktspolitik og offentlig transport.

d. Der var en orientering om beredskabet i Næstved kommune.

e. Der er blevet forfattet en 12 sider liste med nyttige kontakter i kommunen: adresser, mail-adresser, telefonnumre. Den ligger på Peters computer, hvis man skal bruge den.

· Henvendelse fra ”Regnbueparken” (bl.a. Alfehøj), som mangler mulighed for at parkere campingvogne. Svar: Der er ingen offentlige arealer til det, de må leje sig ind et sted.

· ”Toksværd-gruppen” har bedt om støtte til ”Den 5. linieføring” af motorvejen (til Haslev). Peter har afvist på lokalrådets vegne.

· Der er kommet en invitation til møde på kommunen d. 10/4 om sundhedspolitik.

· Der er kommet et nyhedsbrev vedr. bygningen af den nordlige omfartsvej med datoer for etaper m.m.

· Søren Magnussen stopper og Jannik Rauer overtager som kontaktperson mellem lokalrådet og kommunen.

5. Fra kassereren.

Årets kommunale tilskud er gået ind, så der d.13/2 var 33.792 kr. i kassen. Efter diverse annoncer er betalt, er der 30.767 kr. Efter generalforsamlingen skal vi tage stilling til udgifterne ved fremtidig annoncering af møder m.m.

6. Generalforsamling 19/3 på biblioteket (med debat om evt. glasmuseum).

Peter trykker sange, Curtie tager harmonikaen med, Bent sørger for øl, vand og småkager.

7. Grønne områder.

Der foreligger et referat fra mødet d. 5/2 med grundejerforeningerne.

Siden da har Kildegården skrevet, hvad de ønsker vedr. den løbende vedligeholdelse. De vil senere komme med forslag til det grønne område.

Peter kontakter Grith Neel Rasmussen for at høre, om hun kan deltage i et møde (dato?), og om der stadig er penge til anlæg.

Når der er lavet et forslag, skal der være en høring om planerne for alle interesserede.

8. Udvidelse af lokalrådet.

Peter er blevet kontaktet af Henny Hansen, som spørger om områderne Rislev og Ganges Bro evt. kunne komme ind under Fensmark Lokalråd.

Vi debatterede det, og besluttede at afvente om de tilknyttes Musikbyen, som også er en mulighed. Skal i givet fald på generalforsamlingen næste år. Peter ringer besked til Henny.

9. Stier.

a. ”Forbindelsestier” i det åbne land. Vi har 4 idéer til stier. Peter spørger Grith, hvornår der er deadline for anlæg af dem.

b. ”Kløverstier” – Friluftsrådets projekt. Peter, Lis og Åse var til orienteringsmøde om det på kommunen. Efter drøftelse på lokalrådsmødet i dag, mener vi, at det er for stort et projekt, og takker nej til deltagelse.

10. Lokalrådsfolder.

Forslaget til folder blev vedtaget med nogle mindre rettelser.

Vi drøftede, hvordan den skal bruges:

a. Lægges i tilflyttermappen + i Brugsen + på Borgerservice/biblioteket

b. Deles ud sammen med indkaldelsen til vandværkets generalforsamling (mod betaling)

c. Deles ud sammen med kirkebladet (mod betaling)

Vi vil undersøge fremstillingsprisen først: Peter spørger på skolen, Curtie spørger på sin gamle arbejdsplads. Merete undersøger priser og kvaliteter på papiret.

11. Storskraldsordningen.

Kommunen har en obligatorisk ordning, men hvorfor ikke en tilvalgsordning som med haveaffald?

Peter skriver til kommunen med forslaget.

12. Høringssvar Ardagh.

Peter skriver et høringssvar på den lokalplan, der er lavet vedr. Ardagh Glas. I selveste Miljøministeriets høringssvar har Peter fundet en undren over, at der mangler en vej til mosen. Peter vil på lokalrådets vegne igen skrive til kommunen om sagen.

13. Ingen nye idéer til arbejdsområder.

14. Næste møde 30/4

15. Evt.

På første møde efter generalforsamlingen tages det op igen, om der skal være tilhørere med på alle møderne. Stemningen er lige nu, at det kun bliver én gang i kvartalet.

Ref. Åse