Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 30. april 2013 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Generalforsamling

7 Grønne områder; møde med grundejerforeninger

8 Cykelsti gennem Stenskoven

9 Stier

10 Lokalrådsfolder

11 Infotavler

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd 30.April på Fensmark Bibliotek

Til sted var: Peter,Aksel,Randi,Poul,Bent,Irene,Lis.

Afbud fra: Curtie og Merete.

1 lokal borger var mødt

Ordstyrer:Randi

Der var ingen indlæg fra tilhørere.

Referat blev godkendt.

Formanden:

Oplyste at der er stormøde på Rønnebæksholm d. 8.Juni, der ønskes en bedre dialog

med alle.

Ang. ny hal i Fensmark: blev der drøftet forskellige tiltag.

Der ønskes flere forslag til budget ang. Ny hal.

Kommunen ønsker sammenlægning af stemmesteder.

Dette er ikke til fordel for de mindre landsbysamfund. Peter svarer kommunen.

Vi venter stadig på at busslusen på Tørvevej bliver flyttet.

Vi ønsker en komplet oversigt over grundejerforeninger i Næstved Kommune.

Og mener at det er Næstved Kommune der skal sørge for det.

Vi vil gerne kunne annoncere gratis på ” Den blå side” i ugebladet ,i lighed med

andre kommunale arrangementer.

Peter sender svar til grundejerforeningen Kildegården,ang.de grønne områder,som

skal drøftes nærmere med Teknisk Forvaltning.

Cykelstier mangler ,b.l. andet ville det være godt med en cykelsti i Stenskoven fra

Fensmark og til Gulerodshuset,idet der færdes mange bløde trafikanter,og når

omfartsvejen stå færdig,kan vi forvente endnu mere trafik på den vej.

Peter rykker Kommunen for reparation af cykelsti fra Hjulebækvej til Spragelsevej,da

den er i en meget dårlig forfatning.

Peter har forslag om naturstier over mark og skel langs hegn. Peter kontakter

omegnsgrundejere.

Lokalrådets folder er ved at være klar

Vi besluttede at får trykket 3.000 stk. hos vor lokale bogtrykker,selvom vi kunne

gøre det billigere selv, men vi støtter gerne vores lokale virksomheder.

Infotavler.

Vi har nu fået tilskud fra Næ. Kommune til Infotavler.

Peter taler med andre omegnslokalforeninger der ligeledes ønsker Infotavler opsat,

så at man kan opnå rabat ved en fælles løsning

Næste møde: d. 11.Juni på Biblioteket.

Vi afholder vores traditionelle ”skovtur” i mosen d. 15.Maj

Under Evt.: Poul undersøger om mulighed for at komme med indlæg i SJ avisen

under Set og Sket.

Ref. Poul