Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 11. juni 2013 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Rønnebæksholmmødet evaluering

7 Lokalrådsfolder

8 Infotavler

9 Status over diverse arbejdsområder

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møder, mødeevaluering

12 Evt.

Lokalrådsmøde 11 / 6 – 2013

Til stede: Peter, Curtie, Merete, Randi, Bent, Irene, Lis

Afbud: Aksel, Poul

1 Valg af ordstyrer

Randi

2 Indlæg fra tilhørere

Intet – ingen tilhørere

3 Godkendelse af referat

Referat fra 30/4 godkendt

4 Siden sidst v. formanden

– Peter har fået mail ang. flytning af Rislev /Ganges Bro til Fensmark

Lokalråd. Der er en del §m.v. der skal overholdes. Kommunen klarer

sagsgangen og høringsprocessen

– Endelig vedtagelse af lokalplan 050 for glasindustri i Fensmark-

sagen kører videre

– Forespørgsel fra beboer på Tjørnevej, om vi kan være behjælpelig med at få lukket for tung trafik på Platanvej

– Høringssvar omkring afstemningssteder

– Glasmuseum, der arbejdes på sagen, søgning til div. Fonde m.v.

– Invitation fra Lokalhistorisk Udvalg 20/6 Lis deltager

– Skrivelse om input til skolepolitik – forsøger at få en repr. fra Lokal-

rådene til at deltage

– Peter informerede om mødet med Helle Schmidt(forvaltningen)

Flemming Buch (grundejerforeningen v. Pinjevej), Lis omkring

skolestien bag Pinjevej – vi afventer og ser hvad der sker.

Ang. Bypark m.v. retter formanden henvendelse til Gritt på

kommunen

5 Fra kassereren

På kontoen står: 29.500, – kr.

Udgifter: Mosetur – 300,- kr. 50,- kr. til flagdutter

6 Fra Rønnebæksholmmødet / evaluering – ( synlighed / samarbejde)

Irene & Bent gav et kort referat af dagen. Den havde været GOD

INFORMATIV – gav kendskab til de øvrige lokalråd

De kommunale folk samlede papirer fra div. arbejdsgrupper og

sender et referat ud snarest muligt. En gæst fra Sønderjylland

fortalte om hjemmesider og de muligheder, det giver

GOD og INSPIRENDE DAG

7 Lokalrådsfolder

Merete vil gerne have andre til at overtage arbejdet med redigering

Peter arbejder videre med projektet

8 Infotavler

Peter informerede om det møde, der har været omkring en info-tavle

Ole-Bent arbejder videre med sagen, være afklaret inden nytår

9Status over div. arbejdsområder

Listen gennemgået og rettet til

10Ideer til arbejdsområder

Intet p.g.a. pkt 9

11 Næste møder, mødeevaluering

Møderne afholdes kl. 19 – 21

Pr. kvartal skal der være : 1 åbent møde med tilhørere, og 2”lukkede”

møder. D.v.s. at vi kan diskutere mere frit i forhold til visse emner.

Møderne skal lægges på rullende dage

Næste møde mandag 26/8 kl. 19 – 21 på biblioteket

Torsdag 3/10 + onsdag 13/11

Ref. Lis