Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Torsdag d. 3. oktober 2013 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat

3 siden sidst v/formanden

4 fra kassereren

5 møde m. Børneudvalget

6 informationsfolder

7 opsamling

8 lokalhistorie

9 Grønne områder/bypark

10 Lokalrådsudvidelse

11 Tilhørere til møderne

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møde

14 Evt.

Referat af Lokalrådsmøde

Torsdag 3 / 10 2013 kl. 19 – 21

Til stede: Peter, Curtie, Bent, Irene, Aksel, Lis

Afbud: Poul, Merete, Randi

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer

Peter

2 Godkendelse af referat

Godkendt

3 Siden sidst v. formanden

Kort orientering om lokalrådsformandsmøde

Skolepolitik / Synlighed / Lokal opbakning / Ruteændring

af kollektiv trafik / Udviklingsplan / Div.

Lokal udviklingsplanmøde lø 26/10 (formiddag) invitation senere

Møde om ældres isolation / ensomhed

Kommunen arbejder med fonde for at skaffe penge til Glasmuseet

4 Fra kassereren

Der står pr. d.d. 29.294,01 kr. på kontoen

5 Møde m. børneudvalget

Udsat til næste møde

6 Informationsfolder

Stilles i bero indtil der er afklaring på udvidelsen

7 Opsamling

Formanden havde lavet en opsamling om den korrespondance, der har

været især med teknisk forvaltning /- udvalg(se mail fra 22/9)

8Lokalhistorie

Curtie & Verner vil stå for at kontakte borgere i Fensmark, der har

historier om lokalområdet, så vi kan få bevaret historierne for

eftertiden – fra tiden før 1960

9 Grønne områder / bypark

Afventer udspil fra Gritt. Samles så igen med grundejerforeningen

for at kigge på udkast og evt. lægge planer

10 Lokalrådsudvidelse

Formanden gav et kort referat fra møde d. 5/9, hvor udvidelsen

blev gennemgået og man sikrede sig at formalia blev overholdt

med information og høringsfrist

Skal ende med en ekstraordinær generalforsamling

11 Tilhørere til møderne

Enighed om at møderne er åbne – giver størst mulighed for dialog

med omgivelserne og større åbenhed

12 Ideer til arbejdsområder

Snak om cykelsti gennem Stenskoven til Ringstedgade. Afventer og tages

op igen senere når det bliver aktuelt

Øysensøens område renoveres

Kontakte Naturfredningsforeningen ell. kommunen (Gritt) for at høre,

hvem den gamle kirkesti tilhører og hvem der kan søge tilskud til nye

træer langs stien

13 Evt.

Curtie foreslog at Gulli kan deltage i et møde og give gode råd om hvordan vi som råd kan blive bedre hørt og få større respons fra forvaltningerne og give os gode ideer. Vi laver et ekstra møde, med kun dette punk

14 Næste møde

Onsdag d. 13 / 11 kl. 19 – 21 på biblioteket

Referent

Lis