Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 kommende generalforsamling

7 Lokalrådsudvidelse

8 Infoskærm

9 Venner af Europa/Unge i Europa

10 formandsmødereferat

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møder

13 Evt.

Referat af møde i Fensmark Lokalråd d.4. marts 2014 på Fensmark

Bibliotek

Til sted var: Peter, Randi, Poul, Bent, Curtie, Merete, Lis, Irene.

En lokal borger var mødt

1. Ordstyrer: Randi

2. indlæg fra tilhører Lars: Skolens problemer med ledelse og økonomi blev

diskuteret. Der bør være mere opbakning fra borgerne ang. Skolestruktur

m.m. ellers lukker man måske skolen

3. Referat blev godkendt.

4. Formanden har ordet. Og oplyser at der nu sker en udskiftning af

embedsmænd i Teknisk forvaltning, og håber på et bedre samarbejde. Der

forelå en invitation fra Ardagh vedrørende indvielsen af

fjernvarmetilslutningen. Der afholdes møde om etablering af spildevand/

kloak i Tybjerg, Fensmark m.v. Curtie deltager i mødet.

5. Regnskabet er revideret og klar til generalforsamlingen. Der er 37.000 kr. i

kassen. Næstved Kommune har betalt for infotavlen i Brugsen. der er planer

om at skifte bank til Arbejdernes Landsbank.

6. Onsdag d. 19. marts afholder vi generalforsamling på Fensmark Bibliotek.

Lokalrådet i Fensmark kommer med forslag til vedtægtsændringer.

7. Sammenlægningen af lokalråd er godkendt og bliver endelig godkendt på

generalforsamlinger i de enkelte lokalråd.

8. Infoskærm: der er nu tre annoncører, vi skal ikke bruge flere. Der er plads til

flere foreningers info.

9. Venner af Europa/ unge i Europa. Det blev drøftet om der er mulighed for at

indkvartere nogle unge mennesker et par nætter i oktober

10. Der er forslag om et stormøde ang. Skolestruktur og skolelukninger. Det er

ikke godt hvis skoler på landet lukkes. Man forslår at køre børnene den anden

vej. Altså væk fra byen og ud til landskolerne, så man kan bevare befolkningen

i landsbyerne. Vi indkalder til møde med tidl. Skoleinspektør Jørgen Nielsen.

Man indkalder også skolebestyrelsen på Holmegaardskolen.

11. Næste møde er onsdag d. 19. marts

Ref. Poul