Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 18. august 2014 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 biblioteket

7 fra møde med Lokaldemokratiudvalget

8 Stormøde

9 skole

10 grønne områder

11 Rislev gadekær mm

12 lokalhistorie

13 Idéer til arbejdsområder

14 Næste møder

15 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 18 / 8 – 2014

Til stede: Peter, Curtie, Aksel, Bent, Henny, Marie-Louise. Lis

Afbud: Irene, Poul

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer

Marie Louise

2 Indlæg fra tilhørerne

Tilfredshed med indlæg om lokalrådenes manglende indflydelse i Sjællandske

Skal lokalrådene nedlægges ? Formanden: Sidst i nov. tages stilling til om lokalrådene skal fortsætte under kulturudv. og under hvilke præmisser. Lokaldemokratiudv. nedlægges, men lokalrådene fortsætter

3 Godkendelse af ref fra 8/5

Godkendt

4 Siden sidst v. formanden

LAG – Sydsjælland omfatter: Faxe – Vordingborg – Næstved kommune

Formandsmøde om offentlig trafik

EU-arr for unge (18-26) 16 – 19 okt Foregår fortrinsvis på Holmegaardskolen. Efterlyser Værtsfamilier

Postkontorets lukning i Brugsen- svarbrev fra Post Danmark m. begrundelser

Lokalformandsmøde ang. trafikveje. Formanden orienterede om de muligheder der er

5 Fra kassereren

Lokalrådet har bekostet en beskæring af træerne omkring flagstængerne v. gadekæret

6 Biblioteket

Formanden orienterede om opstarten på ”polimikken” omkring bibliotekernes fremtid

Sammenlægning med bibl. på Holmegaardskolen, vil kræve en udbygning af skolens bibl. Pris

Ca. 1mill. Kr for at kunne overholde div. krav. Sælge bibl. For 3,1 mill

Kulturudv. anbefaler ikke lukning af Fensmark bibl

Debat om fordele og især ulemper ved de forslag, som har været oppe at vende omkring

lukning/nedgradering af Fensmark bibl.

Hvad tror kommunen er den økonomiske gevinst ?

Bred debat om hvad begrundelsen/betingelserne for besparelser er på de enkelte

biblioteksafd. og i øvrigt andre dele af kommunens afdelinger

Forslag om at lokalrådet sørger for en skrivelse, der udtrykker bekymring om de fremtids-

perspektiver, der er for Fensmarks fremtid (sendes til kulturudv)Manglende visioner for

fremtiden for Fensmark fra politisk side. Fra at være en skøn forhave til Næstved er vi på

vej til at blive en ”skodbaghave”

Lokalrådet skal indkalde til borgermøde om Fensmarks fremtid

Under pkt.6 var Michael Perch fra kulturudv. til stede

7 Fra møde med lokaldemokratiudv

Formanden gav et kort ref. fra dette møde

Borgere og lokalråd skal meget tidligere inddrages inden der skal foretages høringer o.lign

8 Stormøde

Der er stormøde for alle lokalråd 13/9 kl.9 – 14 i ny ridehus

9 Skolen

Kort ref. fra udvalgsmøde m. repr. fra ledelse, lærerrep., bedsteforældrerep. Lokalrådsrep.

Facebookgruppen (forældrerep) i forhold til forbedring af omtalen af Holmegaardskolen

Randi Møllebro trækker sig formanden indtræder i s.f.

10 Grønne områder

Besparelser på 2 mill. i 2013 og 200.000 i 2014

1 etape på 50.000 til renovering af Kirkestien

50.000 til rensning af Oysensøen

Formændene for de involverede grundejerforeninger og 2 repr. fra lokalrådene inddrages i

arbejdet

11 Rislev gadekær

Rislev gadekær totalt tilvokset. Brug for oprensning. Tages op på næste møde. Henny

kommer med et oplæg

12 Lokalhistorie

Curtie ref. til det arbejde der foregår med historier om Fensmark op til ca. 1970. Forslag om

at bruge diktafoner og få hjælp til at få det skrevet ned

13 Ideer til arbejdsområder

Forslag om at lave en ”happening” der kan dokumentere lastbilernes brug af Holmegaardsvej

/Tørvevej

14 Næste møde

2 / 10 kl. 19.00 på bibl.

15 Evt

Det planlagte Brugsbesøg hører vi nærmere om

Ref.

Lis