Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 6. oktober 2014 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 evaluering af borgermødet om biblioteket

7 evaluering af stormødet

8 Rislev gadekær

9 Fra møde om skole

10 Fra møde om Oysensøen

11 Lokalhistorie

12 Hvad kan vi tænke os som lokalråd fremover?

13 Idéer til arbejdsområder

14 Næste møder

15 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 6 / 10 – 2014

Til stede: Peter, Curtie, Henny, Marie-Louise, Bent, Lis

Afbud: Irene, Aksel

1 Valg af ordstyrer

Poul

2 Indlæg fra tilhørere

Intet, ingen fremmødte

3 Godkendelse af ref. fra 18/8

Godkendt m. rettelse fra 2 – 3 mill

4 Siden sidst v/formanden

– Referat fra fælles lokalrådsformandsmøde. Hammer skole & børnehave solgt til private – har venteliste

– Trafikgruppen har fungeret til alles tilfredshed – fortsætter opfølgning på trafikordninger:

Cykelsti over Røde Bro !! vi vil foreslå cykelstier gennem Stenskoven / Fensmark Skov

– Skrivelse fra Næstved Politi om ændringer i forbindelse med nedlæggelse af landpoliti,

indkaldelse møde 21/10

– Orientering om problematikken omkring genbrugsstationen i H-O

– LAG har 2 mill. der kan søges om, Huske man selv skal skaffe ½delen af beløbet

– Der er dannet et gadekærlaug m. ca. 35 interessenter

– Galleri Dragehøj har 25 år`s jubilæum i 2015. Lokalrådet interesseret i at yde økonomisk støtte

– Informationsmødet 21/9 om rapporten, der skulle bearbejde skoleproblemerne og mulige fremtids-

Senarier. Skoleudv. Udsætter beslutningen til senere

5 Fra kassereren

I forbindelse med Borgermødet 2/10 er et par regninger i venteposition, da der skal laves en samlet

kontooversigt over arr. Der blev ydet 1.000,- kr til plakatophængning

På nuværende står der 27.500,-kr på kontoen

6 Evaluering af borgermødet om biblioteket

Godt møde, god opbakning til lokalrådet

Måske have en ordstyrer, der kan sortere i oplæggene og løbende samle op fra debatten

7 Evaluering af stormødet 13/9

Et rigtig godt arr. med stort udbytte. Afventer udspil fra Lokaldemokratiudv

(§17,4), når de har samlet op på det afleverede materiale fra deltagerne

8 Rislev gadekær

Henny gav en orientering om forløbet omkring deres gadekær og vedligeholdelsen af dette

Og at der indkaldes til besigtigelsesmøde i løbet af oktober. Tages op på næste møde

9 Fra møde om skolen

Peter ref. fra arbejdsgruppemøde omkring Holmegaardskolen . Der arbejdes på måske at lave en

arbejdsdag for udeområderne. Forslag om måske at danne en venneforening

10 Oysensøen

Møde med Gritt (forvaltningen) og formændene fra de 4 omkringliggende grundejerforeninger

om, hvordan man kan genoprette området omkring søen. Søen hører under § 3 område og må kun

ordnes af kommunen. Men resten kan grundejerforeningerne måske selv lave nogle arbejdsdage

for at klare

11 Lokalhistorie

Arbejder videre med at optage samtaler

12 Hvad kan vi tænke os som Lokalråd fremover ?

Politikerne skal tage sig af visionerne for de næste 15 – 20 år

Mere inddragelse i de sager der vedrører Fensmark Lokalråd

Uddelegere kompetencer til Lokalrådet ? Fungere som et ”mini – sogneråd” – lave en anderledes

organisering – få aktiveret de unge. Lokalrådet skal være upolitisk

Cykelstier gennem Stenskoven / Fensmark Skov

Embedsværket skal inddrage lokalrådene INDEN politikerne skal træffe beslutninger

13Ideer til arbejdsområder

Intet – udsættes til senere

14 Næste møde

12 / 11 kl 19 – 21

15 Evt.

Intet

Ref. Lis