Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Onsdag d. 12. november 2014 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Rislev gadekær

7 Om skole

8 Fra møde om Oysensøen

9 Lokalhistorie

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møder

12 Evt.

Referat af lokalrådsmødet 12. november 2014.11.13

Til stede: Henny, Poul, Bent og Peter

Add 1)

Bent

Add 2)

Ingen

Add 3)

Udsat til næste møde

Add 4)

Møde t med de unge europæere gik fint

Møde med politiet, der ønsker et samarbejde mellem lokale og politiet. Der er nedsat en arbejdsgruppe af lokalrådsmedlemmer og politi til at finde en form.

Landsbypedeller; det skal undersøges lidt nærmere om, hvilke krav der kan stilles7forentes.

Nyt affaldssystem. Kommunen har indkaldt til møde 26. november i Fodby for at inddrage borgerne i, hvordan det skal blive fremover. Mødeindkaldelsen rundsendes til lokalrådet.

Der skal opføres en ny hvid bro over Susåen ved Herlufsholm – borgergave til skolen ifm skolens 450 års fødselsdag næste år.

Mødet med Superbrugsen, Bent sørger for en pæn tak fra os. Det var et prima møde

Add 5)

Borgermødet om biblioteket mm kostede ca. 3.000 kroner. Der er ca 23.800 i kassen.

Add 6)

Henny refererede fra Bylaugsmøde 11. nov. Gadekæret er blevet skåret; dog kun lige i vandoverfladen. Henvendelser fra bylauget om oprensning mm resultatløst. I Lokalrådet bakker vi bylauget op og sender en skrivelse til Vej og Park om dette for at få gadekæret ordentlig i stand.

Samtidig gjorde Henny os opmærksom på, at der i Køberup også er et gadekær, som er i en forfærdelig stand. Vi henvender os til Vej og Park om at få dette i stand også; MEN det skal gøres i tæt samarbejde med de omkringliggende boligejere!

Frysehuset i Rislev er ejet af en forening, som ikke vedligeholder huset, så det ser forfærdeligt ud. Vi sender en skrivelse til Ejendomsudvalget for at få dem til at pålægge ejeren at gøre noget ved huset.

”Brandstationen” ved gadekæret taget bylauget sig af.

Add 7)

Holmegaardskolen: Arbejdsdagen ved skolen udsat til foråret, Venneforeningsoprettelsen sker …., vi gør ikke mere, nu må det være skolebestyrelsen

Den ny skolestruktur. Hvis den kommer i høring – der kommer mange forskellige udmeldinger fra politikerne – bliver vort høringssvar en opbakning til bevarelse af skolerne på lanmdet på bekostning af 1-2 byskoler. Kommuneplanen tilsiger jo opbakning til borgerne i landdistrikterne.

Add 8)

Dr var møde om rydningen omkring Oysensøen den 30. oktober. Det ser godt ud, og de omkringliggende grundejerforeninger oprette sandsynligvis et sølaug og samarbejder med kommunen om områdets udseende.

Add 9)

Udsat til næste møde

Add 10)

NYT PUNKT, de efterfølgende 3 punkter rykker i nummerordenen.

Dragehøj takker for vor deltagelse og gaven og har fremsendt et budget for kommen jubilæumsudstilling i håb om vor støtte. Den endelige beslutning tages på næste møde.

Add 11)

Ingen – men Superbrugsens ideer skal nok med i bunken. Håbet er fremover, at der vil komme flere opgaver a la Den ny affaldsordning, Det er indstillingen fra det kommunale Lokaldemokratiudvalg. Byrådsmøde 16. december træffer afgørelsen, så mød op.

Add 12)

Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19.00

Add 13)

Den ”sjove” vej langs vejen på Maglebjergbakken er en midlertidig, der skal bruges, mens Fensmarkvejen omlægges til at køre under Omfartsvejen.