Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Galleri Dragehøj

7 Affaldsplaner

8 Busruteomlægningsforslag

9 Huset på Marievej

10 Lokalhistorie

11 generalforsamling

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møder

14 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 19/1 – 15

Til stede: Henny, Poul, Marie-Louise, Bent, Peter, Irene, Curtie, Lis

Afbud : Aksel

Tilhørere : Flemming, Ole Pilegaard

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer

Henny

2 Indlæg fra tilhørere

Kommer under pkt. 10

3 Godkendelse af referater

Godkendt

4 Siden sidst v/ formanden

Gadekæret i Køberup er privat, kommunen ikke gøre noget

Rislev gadekær, gl. frysehus – skrivelse fra lokalrådet om vedligehold, sendt videre i systemet. Der er

sket yderligere oprydning af gadekæret

Der er etableret en lokalforening omkring vedligehold af området v. Oysensøen-området

Problem omkring stien fra Holmegaard Høj til Pinjevej, den er for smattet til at bruge (er skolevej)

kommunen er obs på problemet og der vil ske noget

Formanden orienterede om de informationer han har fået fra kommunen, hvor der inviteres til forsk.

informationsmøder (har videresendt til alle, man kan byde ind efter lyst/tid)

Alle formænd deltager i møde på onsdag

5 Fra kassereren

Overskud på 23.255,22

Det reviderede regnskab videresendes til alle i best.

6 Galleri Dragehøj

Galleriet søger om tilskud til dækning af materialeudgifter i forbindelse med deres næste udstilling

med lokalkunst. Lokalrådet støtter m. 1.500,- kr – undtagelsesvis- fordi det er med meget lokale

kunstnere og bl.a. en særudstilling af bl.a. ”FUSK” fra Glasværket

Hvis nogle ligger inde med noget (privat) så kontakt Jytte på Dragehøj

7 Affaldsplaner

Formanden ref. fra et positivt møde omkring affaldsplaner (ressourcer). Curtie vil gerne være

med i en arbejdsgruppe, der ser på problemet og evt. løsningsmodeller

8 Busruteomlægning

Det oplæg Lokalrådet har modtaget fra Silas Benjamin Rasmussen 25/11 – 14 om ændring af busrute

602 (Fensmark – Næstved) sendes videre til Movia & Teknisk forvaltning med opbakning til en evt.

ændring

9 Huset på Marievej

Huset på Marievej skal sælges, så brugerne af Huset mangler et sted at være. Formanden fremlagde en

ide om brug af den tidligere skoletandklinik i s.f. Har videresendt ideen til borgmesteren og formanden

for udvalget. Afventer svar – rykker snarest

10 Lokalhistorie

Der var en bred snak i best. samt med vore 2 tilhørere om, hvordan de gamle historier og fortællinger

(med dialekt) kan bevares for eftertiden. Lave det på bånd / lydfil til opbevarelse på Lokalarkivet

Curtie fortsætter arbejdet med opbakning fra Flemming & Ole

11 Generalforsamling

Ny dato kommer når formanden har fået svar fra alle. Men det bliver på biblioteket kl. 19.00 – 21.00

På valg er : Peter, Poul, Curtie – villig til genvalg Aksel vides ikke p.g.a. afbud

Bilagskontrollant + supp. Bilagskontrollant villige til genvalg

Der skal laves vedtægtsændringer: Formand & kasserer tegner foreningen (a. h. t.underskrifter)

Revisor : ændres til bilagskontrollant

12 Ideer til arbejdsområder

Nedkørsel for cyklister fra Holmegaard Høj, så man kan komme over til cykelstien (Fens /Næ)

sendes også til trafikudvalget

Skiltene der henviser til Mosen mangler v. Gulerodshuset og rundkørslen mod Glasværket

13 Næste møder

Når formanden får svar tilbage fra alle, kommer der nyt forslag

Hilsen Lis