Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Onsdag d. 11. marts 2015 kl. 19.30-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Affaldsplaner

7 Lokalhistorie

8 Generalforsamling

9 Hundeskovsanlæg

10 Skole – kvalitet og udvikling

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møder

13 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 11/3 – 2015

Til stede : Marie-Louise – Henny – Poul – Irene – Curtie – Bent – Peter – Lis

Afbud : Aksel Kubert

Tilhører : Merete Maibøll

Ad 1 Ordstyrer

Bent

Ad 2 Indlæg fra tilhørere

Kommer under pkt. 4

Ad 3 Godkendelse af ref. fra 19 / 1 – 15

Godkendt

Ad 4 Siden sidst v. formanden

-Formanden anbefaler alle at få set udstillingen på Galleri Dragehøj

-Op-/nedkørsel fra fortovet v. Holmegaardhøj – kommer

– Projekterne omkring Tørvevej er halvt færdige – der arbejdes videre på sagen

– Forespørgsel fra skolen omkring uddeling af kl. 11.15 – 12 hver dag. Vi mener ikke det er en opgave

for Lokalrådet og henviser til pensionistforeningen

-Alle foreninger kontaktet ang. lokaleforbrug

– Forespørgsel omkring IT – især hjemmesiderne. Der er nedsat en arbejdsgruppe

– Få Lokalrådets profil lagt ind på Ny / Gammel Fensmark

– Marievej. Pensionisterne er opsagt pr. 1/5. Spørgamål om de kan være i den gamle skoletandklinik

ell. i Folkemusikhuset. Spørgsmål om foreningen vil fortsætte ell. opløse sig selv. Formanden kontakter

Erik Larsen, om der er mulighed for interesse for sagen. Poul kontakter ældresagen

Ad 5 Fra kassereren

Det reviderede regnskab udsendes pr. mail, samt til Jannik Jauer(komm.) Overskud på 24.333 kr

Ad6 Affaldsplaner

Curtie ref. fra møde omkring affaldsplaner og udveksling af forskellige ideer

Næste møde bliver en gang i maj. Fensmark bliver ”prøveklud” i et nyt forsøg med at alt haveaffald

samles ind fra alle husstande marts – juni + aug – nov + jan

Ad 7 Lokalhistorie

Intet nyt

Ad 8 Generalforsamling

Vedtægtsændring : Lokalrådet tegnes af formand & kasserer

Alle er villige til genvalg

Ad 9 Hundeskovsanlæg

Hvis der er behov blandt borgerne for at få en hundelufteskov – vil Gritt fra kommunen være

behjælpelig . Formanden kontakter de 4 brevskrivere for at bede dem om at arbejde videre m. sagen

Ad 10 Skole – kvalitet – udvikling

Formanden vil sende en skrivelse med spørgsmål til forvaltningen, om hvordan der tildeles penge i

forhold til klasser og ikke antal elever

Bred debat om det uretfærdige i tildeling af penge

Ad 11 Næste møde

Generalforsamling 26 / 3 – 15 kl. 19 på bibl.

Ordinært møde 27 / 4 – 15 kl 19 på bibl

Ref. Lis