oktober2015

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 evaluering af stormøde

7 Fensmark bypark

8 Affaldsplaner

9 Høring om ny skolestruktur

10 Høring om planstrategien

11 Parkering Platanvej

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møder

14 Evt.

Referat fra lokalrådsmøde 20 /10 – 2015

Til stede: Peter, Marie-Louise, Poul, Henny, Bent, Curtie, Irene, Lis

Afbud: Aksel

1 Ordstyrer

Marie-Louise

2 Indlæg fra tilhørerne

Intet – ingen fremmødte

3 Godkendelse af ref. fra 24/8 – 15

Godkendt

4 Siden sidst v Formanden

Skriverier omkring tung trafik på Tørvevej

Movia ”ikke i rute” må ikke køre på Holmegaardsvej

Projekt cykelsti gennem Stenskoven har høj prioritet

Bakke op om byfestideen – være praktiske grise

Kontant betaling Biblioteket kan i flg loven ikke nægte at modtage kontanter

Bent opfordrer formanden til at kontakte borgmesteren ang. manglende svar fra TU /

Søren Revsbæk / læserbrev til avisen

5 Fra kassereren

Ca. 25.888,- kr på kontoen

6 Evaluering af stormøde

Positive kommentarer på vore bluser/ visitkort. God indholdsrig dag. Jens Arentsen var suveræn i sit

indlæg

7 Fensmark Bypark

Afsat 200.000,-kr til Fensmark Bypark. Der skal indsendes en ansøgning. Der skal skabes kontakt til

Preben Thorsen (vej/park) + Gritt for at få lavet et økonomisk overslag og evt. lave en prioritering

Fra lokalrådet deltager Poul & Bent (Irene er suppl.) Fra grundejerforeningen ??

8 Affaldsplaner

Kommunen har været for sent ude med informationer om haveaffaldsindsamling, mange har

endnu ikke fået besked. Curtie vil bede om at forsøget forlænges m. 2 – 3 mdr

9 Høring om ny skolestruktur

Formanden orienterede om det informationsmøde der var 30/9 omkring den nye skolestruktur

Det medførte en bred diskussion om det usmarte v. forslaget. Formanden laver et svar

10 Høring om planstrategien

Formanden orienterede kort om planstrategien. Vil lave et kort svar til kommunen

11 Parkering – Platanvej

Henvendelse fra beboer på Tjørnevej ang. parkering v. Akaciehaven

Lokalrådet kontakte park/vej for at få undersøgt forholdene, så der evt. kan sættes skilte op

ell. laves andre parkeringsforhold, da det bl.a. giver dårlige oversigtsforhold. Bent er kontakt-

person. Gøre opmærksom på at det er samme problem på Kalkerupvej

12 Ideer til andre arbejdsområder

Intet indtil videre

13 Næste møde

Onsdag 25 / 11 2015 kl 19 – 21 på biblioteket

14 Evt

Rislev skal på som fast pkt

Forslag om at lokalrådet agiterer forskellige steder i området

Gøre opmærksom på at når lægehuset skal genopbygges, skal der være krav til den

Bygningsmæssige skønhed