Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Onsdag d. 25. november 2015 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 fra Rislev

7 Fensmark bypark

8 Affaldsplaner

9 Høring om planstrategien

10 trafiksituationen

11 Idéer til arbejdsområder

12 Næste møder

13 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 25 – 11 – 2015

Til stede: Peter, Marie-Louise, Henny, Poul, Aksel, Curtie, Irene, Bent, Lis

Afbud: Ingen

1 Valg af ordstyrer

Marie-Louise

2 Indlæg fra tilhørere

Intet – ingen tilhørere

3 Godkendelse af referat

Godkendt med rettelse fra 20.000,- til 200.000, kr

4 Siden sidst v/formanden

Formændene til møde m. politikere og embedsværk omkring inddragelse i beslutningsprocesser.

Kort orientering fra motorvejsmøde

5 Fra kassereren

Der er 24.855 kr på kontoen

6 Fra Rislev

Kort orientering omkring den aktuelle situation om Rislev Bylaug m.v. Formanden undersøger

ejerforhold i forb. m. gadekæret

7 Fensmark bypark

Vente til foråret med at gå videre med beplantningen. Prøve at få afklaret hvad prisen er.

Bent og Poul prøver at arr. et møde med forvaltningen. Irene skal som supp. have al

mailkorrespondance

8 Affaldsplaner

P.g.a. startproblemer forlænges ordningen m. 2 ekstra mdr. Kommunikationen er for dårlig

9 Høring om planstrategien

Formanden gav kort sammendrag af planerne og sørger for svar til kommunen

10 trafiksituationen

Bent undersøgt hvilke muligheder, der er for at lave P-pladser v. Akaciehaven (Tjørnevej)

skal der ske yderligere ting i den forbindelse skal kommunen tage over

Manglende snerydning på Holmegaardsvej – kontakte kommunen

Formanden har arbejdet på at få respons på vore tidligere henvendelser til Teknisk Forvaltning.

Der har været en rundvisning til de mange punkter og det har affødt en opsamlende skrivelse

der blev gennemgået, mailen sendes til alle Formanden rundsender svar til ”godkendelse”

11 Ideer til arbejdsområder

Intet

12 Næste møder

Ma 25/1 – 16 alm. Møde

To 10/ 3 – 16 Generalforsamling

Ti 12 / 4 – 16 alm. Møde

On 18/ 5 – 16 alm. Møde

13 Evt.

Lokalrådene evt henvise til kommunen, hvilke boliger vi kan tilbyde som bolig til flygtninge

Hvem skal byde velkommen, når de kommer

Formanden tager pkt op på lokalrådsformændenes møde 26/11 – 15

Hilsen Lis

God Jul & Godt Nytår til alle