Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 25. januar 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 fra Rislev

7 Fensmark bypark

8 Affaldsplaner

9 generalforsamling

10 Idéer til arbejdsområder

11 Næste møder

12 Evt.

Referat fra bestyrelsesmøde 25/1 – 2016

Til stede: Peter, Poul, Henny, Bent, Curtie, Irene, Lis

Tilhørere: Lars, Leif

Afbud: Marie-Louise, Aksel

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer

Irene

2 Indlæg fra tilhørere

Interesse i mødet og det arbejde lokalrådet arbejder med

3 Godkendelse af referat fra 25/11 – 2015

Godkendt

4 Siden sidst v. formanden

-Formanden kontaktet af kommunen i forbindelse m. skiltehenvisning til bl.a. Mosen. Problemer med

hvem vejen hører under: Staten, regionen, Kommunen eller er Privat. Der arbejdes videre på sagen

-Julehilsen fra Linda Frederiksen

-Trafikundersøgelse

-Henvendelse fra kommunen ang. deres hjemmeside, hvor vi gerne skal være med. Men vi har egen

aftale med en lokalt, der sørger for vores side m. opdatering. Afventer svar fra kommunen

-Manglende inddragelse af Lokalrådene inden beslutninger meddeles på ”de blå sider”

-Henvendelse fra en borger, der overvejer om Fensmark skal have en skilsmisse fra Næstved.

Formanden har sendt brevet til hele byrådet for at få hjælp til et svar. Brevet sendes til alle medlemmer

-Bred snak om at div henvendelser til Teknisk Udv også sendes til Carsten Rasmussen, så der kan ske

noget i div sager

-Flere pkt . fra grundejerforeningen Kildegården omkring henvendelser til Teknisk Udv. bl.a.

lokalplaner / matrikelnumre/ grundejerforeninger

5 Fra kassereren

Der er 34.200,- kr på kontoen Besked fra COOP, de ændrer regnskabssystem så

kontoen lukkes

6 Fra Rislev

Ingen vedkender sig ejerskabet til Frysehuset, så det vil blive overdraget til Bylauget m.

brugsret og ansvar Spørgsmål om hvem der kan tage sig af det. Peter retter henvendelse til

formanden for bylauget

7 Fensmark Bypark

Bent har ”opgivet” at få planerne for byparken gennemført, da kommunens svar er at vedligehold

skal klares af lokalråd / grundejerforening

Tilskud fra den grønne pulje på 200.000 –til etablering, så afskriver kommunen området. Vi foreslår

at pengene bruges til bedre vedligehold af området

Debat om forholdet til kommunens økonomiske ”forbrug” og uddelegering af vedligehold

Debat om, hvordan vi kan få et bedre samarbejde med Teknisk Forv. Og få gennemført nogle af de

ønsker, vi har givet udtryk for

Spørgsmål om, hvordan de økonomiske udgifter fordeles. Formanden sender en skrivelse til Tek.Udv

8 Affaldsplaner

Curtie ref. fra forsøgsordningen med afhentning af haveaffald(papirsæk ell. grab)

For og imod det forsøg der har kørt, ikke informeret alle husstande, undersøgelsen værdiløs p.g.a.

den manglende information til alle og i rimelig tid

9 Generalforsamling

10/3 – 2016 kl 19 på biblioteket

På valg er: Bent – villig til genvalg

Irene – ”—”

Lis ”—”

Henny – ønsker ikke genvalg

Marie-Louise – Supp

Aksel – supp

10 Ideer til arbejdsområder

Forbedring af skolestierne

Bedre forhold v. stoppestederne

Belysning på vejen Fensmark – Næstved

Vejen fra Fensmark til fordelerring v Holme-Olstrup

Infrastruktur

Natbelysning

11 Næste møde

10/3 – 2016 på bibl. Kl. 19.00

Ref. Lis