Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 fra Rislev

7 Fensmark bypark

8 Affaldsplaner

9 Generalforsamling

10 Trafikforbedringer

11 genoptræning

12 Idéer til arbejdsområder

13 Næste møder

14 Evt.

Ref. Lokalrådsmøde 12/4 – 2016

Til stede: Marie-Louise, Poul, Knud, Bent, Curtie, Peter, Lis

Afbud: Irene

1 Valg af ordstyrer

Poul

2 Indlæg fra tilhørere

Intet. Ingen til stede

3 Godkendelse af ref fra generalforsamling

Godkendt

4 Siden sidst v formanden

– Indkaldelse til møde om udvidelse af Holmegaard Hallen – ingen har kendskab til dette ”rygte”

– Trollesgave indrettes til flygtningeboliger

– Trafikskilte – nogle få stk sat op ved gangstier, andre kommer senere

– Orientering om de planer der er på bedding for det gamle ”Arkil-område” Kalkerupvej / Glasværkevej. Følges op senere

– Kommunen kræver grundejerforeninger, men følger ikke op på det med opdaterede lister

– Fælles formandsmøde (lokalråd) har taget skolestrukturen til efterretning. Landdistriktpolitikken

disk. på møde 5/4 ref. følger. Nedlagte lokalråd ved at genopstå

– Møde m. Kulturudv et debatmøde om profilering / hjemmeside ud fra fælles skabelon

– Formanden orienterede om møde, for at undersøge muligheden for at leve en borgerliste. Knud: efterlyste lokallister ud fra lokalråd – være visionære lave planer for Holmegaard Glasværk. Blev orienteret om de planer kommunen og museerne har for at få dte til at genopstå

5 Fra kassereren

32.376,-kr på kontoen

6 Fra Rislev

Takkede for opbakningen til at få lys i tunnelen v Ganges Bro

7 Fensmark Bypark

Lokalråd og grundejerforening vil ikke stå for vedligehold af området, så kommunen vil bruge de

200.000,-kr til ny asfalt på stierne (rulleskøjter –inliners –skateboard)fodboldmål & bænke

8 Affaldsplaner

Curtie gav et kort ref fra sidste møde. Vender tilbage

9 Generalforsamling

Ingen har kendskab til emne som supp Alle i tænkeboks

10 Trafikforbedringer

Peter intet kendskab til rapport, der var skrevet efter en rundvisning af kommunens rep. fra Teknisk forvaltning og sendt som bilag til Teknisk Udv. Peter gennemgik sit svar til rapporten, hvor der var tydelig uenighed på en del pkt. og havde sendt svaret til Teknisk forvaltning + Teknisk udv Det gav en del debat om flere pkt

11 Genoptræning

Tidligere brugere der er visiteret til genoptræning på Røjleparken, skal nok for fremtiden forvente , at det skal foregå i hjemmet eller på Symfonien. Peter har sendt en skrivelse til Ældre-/Omsorgsudv for at få dette bekræftet, sker der ikke noget må vi indkalde til borgermøde

12 Ideer til arbejdsområder

Knud vil til efteråret prøve at lave arr. for børn / unge. Prøve at lave aftale m. biblioteket

13 Næste møder

25/8 + 5/10 + 15/11 . Peter checker m. Irene & bibl. Forårsudflugten afholdes en lørdag ell. søndag

14 Evt

Problem omkring parkering på det grønne område på Platanvej. Der er udstedt bøder, når parkeringen er på græsrabatten – duer ikke – det er privat område. Akaciehaven undersøger nærmere

Ref. Lis