2016maj

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Affaldsplaner

7 Placering af ”Satellitten”

8 Genoptræning

9 Bibliotek

10 borgermøde

11 Næste møder

12 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde onsdag 18/5 – 2016

Til stede: Peter, Curtie, Jens, Bent, Marie-Louise, Lis

Afbud: Poul, Irene, Knud

1 Valg af ordstyrer

Curtie

2 Indlæg fra tilhørere

Intet, da ingen var mødt op

3 Godkendelse af referat fra 24/4

Godkendt

4 Siden sidst v Formanden

M.h.t. skiltning til Holmegaard Mose har Teknisk Forvaltning sendt 2 breve med 19 dages mellemrum

til formanden, hvor de beder om oplysning om hvilke steder vi ønsker disse skilte, det er modsatrettede

henvendelser, der siger ”goddag mand økseskaft” og Chr. Lassen på godset nægter at give tilladelse.

Peter vil kontakte Skov & Naturstyrelsen for at høre deres indstilling til problematikken

Fensmark Bypark – der bliver lagt asfalt på stierne til skateboards, rulleskøjter, inliners

5 Fra kassereren

Der er 32.000,-kr i kassen

6 Affaldsplaner

Curtie orienterede om at der finder nyt møde sted om ca. 14 dage

7 Placering af ”Satelitten”

Enighed om at den skal placeres i rundkørslen Glasværksvej / Holmegaardsvej

8 Genoptræning

Der arbejdes videre med at få afklaring på problematikkerne, så vi kan få et klart svar om genoptræning

på Røjleparken fortsætter Det svar vi har fået er uigennemsigtigt

9 Bibliotek

Det svar vi har fået fra Linda Frederiksen svarer ikke til det vi husker fra borgermødet

Enighed om at Peter laver en fællesskrivelse til ØK om vores utilfredshed med manglende

svar / respons fra flere udvalg og inddragelse i tide inden beslutninger behandles /tages

10 Borgermøde

Som opsamling på manglende svar / respons (se under pkt9) beder vi ØK om et svar, så vi

kan afholde et borgermøde til efteråret

11 Næste møde

Torsdag 1 / 9 – 16 på biblioteket kl 19 – 21

12 Evt

Udflugt til Åen i Rislev. Bent (Lis) kontakter Henny for at lave aftale

Ref. Lis