Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Torsdag d. 1. september 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Affaldsplaner

7 Genoptræning på Røjleparken

8 Møde med NK-forsyning

9 Kunstplacering Satelitten

10 Næste møder

11 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde torsdag 1/9 – 2016

Til stede: Peter, Bent, Poul, Jens, Marie-Louise, Irene, Lis

Afbud: Curtie, Knud

1 Valg af ordstyrer

Poul

2 Indlæg fra tilhørere

Intet – ingen til stede

3 Godkendelse af ref fra 18/5

Godkendt

4 Siden sidst fra formanden

– Biblioteket var ikke klar over, at de var tovholdere på foredragsrækken, men ser sig heller ikke i stand til at videreføre systemet

– Lokalplan i forb. med udvidelse af vandværket (nybygning) forvaltningen huske at inddrage lokalrådet

– Asfaltering af stien i byparken – godkendt. Grundejerforeningen finde placering af bænke

5 Fra kassereren

Der er 30.824,- kr på kontoen

6 Affaldsplaner

Udsat p.g.a. afbud

7 Genoptræning på Røjleparken

Marie-Louise & Peter ref. fra mødet m. ældrechefen & centerchefen fra Nord

Genoptræningen lukket på Røjleparken p.g.a. økonomi & personalemangel

Formanden laver en skrivelse til omsorgsudvalget, hvor der stilles spørgsmål til forsvarligheden,

Ved at folk genoptræner uden opsyn, mulighed for ulykker, manglen på individuel optræning

8 Møde m. NK-forsyning

Godt positivt møde, med orientering om mulighederne i forbindelse med renovering af kloaken på Holmegaardsvej. Der lægges 2 ledninger ned på en gang.

Lokalrådet indkalder til ”Borgermøde”, hvor NK-forsyning giver en orientering om arbejdet og udførelsen

Evt. indkalde andre instanser til orientering om andre punkter – Politiet om trafikken gennem Stenskoven (lastbiler, cykelsti)

Der bliver indkaldt til Borgermøde i selskabslokalerne i Hallen 5/10

Invitere politikerne til at deltage

9 Placering af ”Satelitten”

Vores ønske om placering af ”Satelitten” i rundkørslen Holmegaardsvej / Glasværksvej er afvist af

Teknisk udvalg

Formanden sørger for en skrivelse til borgmesteren cc: Teknisk Udvalg, hvor der gøres opmærksom på

de planer Holmegaard havde for en Pagode. Samtidig gøres opmærksom på skrivelsen ”Mærker du

Kulturen”??

Der er en del byer, der har placeret skulpturer i rundkørsler forskellige steder i landet, bl.a. Jylland