2016november

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 8. november 2016 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Affaldsplaner

7 Evaluering af borgermøde

8 Kunstplacering Satellitten

9 2minus1-vej i Stenskoven

10 Høringssvar til lokalplan 068

11 Næste møder

12 Evt.

Referat fra bestyrelsesmødet 8 – 11 – 2016

Til stede: Bent, Curtie, Peter, Marie-Louise, Poul, Lis

Afbud: Jens, Irene, Knud

Dagsorden:

1 Valg af ordstyrer

Poul

2 Indlæg fra tilhørere

Intet – ingen til stede

3 Godkendelse af ref

Godkendt

4 Siden sidst v/formanden

Trollesgave ikke være flygtningecenter

Formanden været til møde om sikre skoleveje

Opfordring pr. mail om lys på kirkestien – vi anbefaler

Holmegaard Hallen – udvidelse Peter & Lis deltager i møde 15 / 11

5 Fra kassereren

Borgermødet kostede 1.800,- kr. På bogen står der 28.800,- kr

6 Affaldsplaner

Curtie orienterede om hvor langt planerne for kildesortering er kommet

7 Evaluering af borgermødet

Vi skal inden møder sikre os at al teknisk materiale er i orden og til stede, have flere mikrofoner

Godt møde med stor spørgelyst- positive tilbagemeldinger fra deltagerne

Holde nyt borgermøde med orientering om, hvordan de trafikale problemer løses i forbindelse med

opgravningen af Holmegaardsvej

Godt med politiets orientering og oplysninger fra SSP

8 Kunstplacering Satelitten

Forslag om skrivelse til kulturudv. Om placering af Satelitten i rundkørslen som oprindelig

planlagt, ”afvise” beslutningen fra teknisk udv. der siger nej

9 2 minus 1- vej

Henvende os til politiet for at få foretaget en trafiktælling gennem Stenskoven og få vurderet

om vejen er bred nok til 2minus1vej

10 Høringssvar til lokalplan 068

Vi har ikke nogen indsigelser til den nye lokalplan 068

11 Næste møder

I uge 4 (formanden giver besked, når bibl er bestilt)

Generalforsamling i uge 11

Møde i uge 18

12 Evt

Venner af Europa opfordrer Lokalrådet til at sende et høringssvar, der opfordrer komm. til at

støtte op om det internationale samarbejde i forb. m. ”Det gode liv på landet”

Hilsen Lis