Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Demonstration af Fensmark-app

7 Evaluering generalforsamling

8 Referat fra formandsmøde 26. april

9 Bosætningsambassadører

10 Vælgermøde i efteråret

11 Næste møder

12 Evt.

Referat fra lokalrådsmøde 2 – 5 – 2017

Til stede: Marie-Louise, Peter, Curtie, Poul, Jens, Lis

Afbud: Irene, Bent, Lars

6 Fensmark- app

Mødet åbnede med et indlæg fra Kent Bonde der orienterede / demonstrerede om mulighederne med en Fensmark-app, Appèn gav mange muligheder som skal overvejes – er gratis at blive tilmeldt

1 Valg af ordstyrer
Poul

2 Indlæg fra tilhørere
Intet – ingen til stede

3 Godkendelse af ref fra 23/1-17
Godkendt

4 Siden sidst v/formanden
Brev fra Google p.g.a. cvr- nr vil vi ikke bruge

– Bobler du også? Oplæg fra møde i februar mellem formændene og repr. fra kommunen (omdelt)

– Stormødet i september: tema ”Et godt liv på landet”

– Kult-Kit samarbejde mellem DK & Tyskland

– Satelitten stilles op på grønne område v. tanken

– Renovering af Tørvevej/Holmegaardsvej, ca. midt i maj færdig omkring juletid(2017) NK-forsyning sender informationsmateriale til de berørte husstande. Vil måske lave et skurvognsmøde

– Afventer reaktion fra kommunen i forbindelse med planerne for Fensmark Vandværk

5 Fra kassereren
Intet p.g.a. afbud

7 Evaluering af generalforsamling
God generalforsamling med aktive tilhørere

8 ref fra formandsmøde26/4
Marie-Louise ref fra dette møde, bl.a. omkring økonomi og opdeling i 2 puljer

9 Bosætningsambassadører
Forslag om at lave en pjece, der byder nye tilflyttere velkommen til lokalområdet.
Evt lave et ambassadørkorps på 4, der kan opsøge de nye beboere. Enighed om at ideen er god for mindre lokalområder, men det er uoverskueligt med et indbyggertal på ca 3.500

9A Forespørgsel om tilskud

Forespørgsel om tilskud til Koret der er en del af Evita-forestillingen Afvist

10 Vælgermøde i efteråret

Peter undersøger muligheden for at være i Holmegaard Hallen`s selskabslokaler 1/11

11 Næste møder

August i uge 34

Oktober i uge 41

November i uge 48

Nærmere om datoer når biblioteket er bestilt

Bent & Lis skal forsøge at få planlagt vores udflugt her i foråret/ start sommer

Ref. Lis