Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 21. august 2017 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Vælgermøde i efteråret

7 Stormøde i Skelby

8 EU-charter

9 Ansøgning fra Galleri Dragehøj

10 Næste møder

11 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 21 / 8 – 2017

Til stede: Lars, Marie-Louise, Peter, Bent, Leif(grundejerforeningen), Poul, Curtie, Lis

Afbud: Jens, Irene

1 Valg af ordstyrer

Marie-Louise

2 Indlæg fra tilhørere

Byparken v. Leif

Snak om behov for at få informationer fra kommunen/ forvaltningen omkring planerne for Byparken.

Hvor ofte skal græsset slås, færdiggørelsen af stiområdet, borde-/bænkesæt, fodboldmål, økonomi, hvor

meget/ hvor lidt er tilbage / brugt af budgettet

Formanden laver en skrivelse med invitation til Teknisk Udvalg til d. 28/9 kl 14.00 + chefer for TU

så de kan se, hvor dårligt vedligeholdt områderne i Fensmark er (supp. med billeder) og hvor problematikkerne tages op

3 Godkendelse af ref fra 2/5

Godkendt

4Siden sidst v. formanden

– Information fra Google

– Information fra NK-forsyning om renoveringen af Holmegaardsvej

– Kommunen skal renovere hjemmesiderne – Marie-Louise er kontaktperson

5 Fra kassereren

Der er 33.495,37 på kontoen

6 Vælgermøde i efteråret

1/11 i Holmegaard Hallen Formanden sender en invitation til hvert parti, der deltager med 1 repr.

7 Stormøde i Skelby

Opsummering over hvem der deltager, senere aftale om samkørsel

8 EU-charter

Efter opfordring fra kommunen skal Lokalrådet og venneforeningen ”Venner af EU” dele ansvaret

(det er en politisk beslutning, da frivillige foreninger ikke kan være på budgettet)

9 Ansøgning fra Galleri Dragehøj

Galleriet søger om 6.000 – kr til dækning af udgifter i forbindelse med udstilling om Holmegaard

før / nu

Enighed om at bevillige 2.000,-kr

10 Næste møder

Stormøde for alle Lokalråd i Næstved 16/9 kl 9 – 14 i Susådalen – Fælleskørsel arr.

Ti 10/10 + 30/11

11Evt.

– Få lavet et skilt m. kunstnernavn + titel til Satelitten, evt. få projektør på !!

– Der laves et forsøg med kildesortering i 2018 i Mogenstrup og et etagebyggeri på Karrebækvej /

Grimstrupvej

Ref Lis