Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra tilhørere

3 godkendelse af referat

4 siden sidst v/formanden

5 fra kassereren

6 Vælgermødeevaluering

7 Fra mødet om Borgernært Politi

8 Samarbejde med ”Ny og gammel Fensmark”

9 EU-træf marts 18

10 Næste møder

11 Evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 30/11 – 17

Til stede: Peter, Jens, Marie-Louise, Lars, Bent, Curtie, Lis (2gæster) Tommy, Kevin

Afbud: Poul, Irene

1Valg af ordstyrer

Bent

2 Indlæg fra tilhørerne

Opsummering af planerne omkring cykelsti gennem Stenskoven

3 Godkendelse af referat fra 10/10

Godkendt

4 Siden sidst v formanden

Brev fra kommunen ang. cykelsti i Stenskoven – færdiganlagt i marts 2018

Formandsmøde lø 24/2 kl 10 – 13 på biblioteket

5 Kassereren

25.942,- på kontoen pr 6/11

6 Vælgermødeevaluering

Godt møde men manglende debat – planlægges anderledes en anden gang. IT fungerede fint

7 Fra møde om borgernært Politi

Marie-Louise, Lars, Lis gav et referat fra mødet, hvor næsten alle Lokalråd deltog

Invitere repræsentanter fra Glumsø & Mogenstrup lokalråd til at orientere om de erfaringer de har gjort

med borgernært politi netværksbetjente

Peter kontakter dem for en aftale

8 Samarbejde med ”Ny & gammel Fensmark”

Koble os på Fensmark By.dk + koble os på hjemmesiden om ” Ny & Gammel Fensmark”

9 EU-træf marts 18

Kort orientering om arr 22-25/3 – 18

10 Næste møder

On 24/1 + to 1/3(generalforsamling + ti 10/4 + ma 14/5 + sommertur ??

11 Evt

Problematisk med parkering v Folkemusikhuset p.g.a. kloakarbejdet

Der bliver rettet henvendelse til NK forsyning

Ref Lis