Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 borgernært politi

3 indlæg fra tilhørere

4 godkendelse af referat

5 siden sidst v/formanden

6 fra kassereren

7 generalforsamling

8 EU-træf marts 18

9 bibliotekslukning

10 Ny hjemmeside

11 næste møder

12 evt.

Referat fra Lokalrådsmøde 24 / 1 2018

Til stede: Jens, Lars, Bent, Poul, Peter, Marie-Louise, Curtie, Lis, Mette (politi), Visti (Glumsø lokalråd)
Afbud: Irene

1 Valg af ordstyrer
Poul

2 Borgernært politi

Visti suppleret af Mette fremlagde ideerne / tankerne omkring borgernært politi/tryghedsambassadører

Der var en debat om for/imod dette tiltag, som vi skal starte op

3 Indlæg fra tilhørere

Intet Ingen fremmødte

4Godkendelse af referat 30/11 -17

Godkendt

5 Siden sidst

– Chikaner/bump på Holmegaardsvej Poul & Peter arbejder videre på sagen

– Reklamevarer: Tilbud om nøgleringe – vi siger nej tak

– Møde i Gaulumparken 6/2 kl 19 ang. udbygning m. villaer på grønne område. Bent /Lis møder op

– Hundeskov: Peter har bedt de interesserede danne en forening og så henvende sig igen

6 Regnskab

Regnskab forelagt og godkendt

7 Generalforsamling 1/3 kl 19 på biblioteket

På valg til bestyrelsen er: Bent, Curtie, Irene, Lis – alle villige til genvalg

Suppleanter: Lars, Jens – begge villige til genvalg

Regnskabskontrollant: Arne Møllebro / supp: Bente Jørgensen

8 EU-træf marts 18

Peter & Lis ref til de planer der er lagt for 22-25/3

9 Bibliotekslukning

Mette orienterede om de møder der har været med SSP /Politi/ Biblioteket/ Ungdomsskolen m.m.

Planer om at opstarte en ungdomsklub i Fensmark, kontakte Natteravnene evt bruge den gamle spejder-

hytte på Stenvænget

holde et fællesmøde hvor forventningerne afstemmes

Spørge de unge: Hvad de mener de mangler i området

Peter & Lars fortsætter i arbejdsgruppen

10 Ny hjemmeside

Afventer respons fra fotografen

Peter undersøger hvem der kan hjælpe os med indlæg på hjemmesiden

11 Næste møde

21/2 møde hos Peter kl 19

1/3 Generalforsamling på biblioteket kl 19

12 Evt

Vi støtte op om juletræ på p-pladsen v. Brugsen, både ved tilstedeværelse + økonomisk tilskud

Curtie orienterede om, at han får et fuldt sæt nye affaldskontainere (inde/ude) som forsøg inden de

tages i brug. Lavet aftale om et sæt v Brugsen og evt på biblioteket

Belysning på stierne / vejene

Ref. Lis