Dagsorden

Generalforsamling i Bibliotekets mødesal

Torsdag den 1. marts 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. valg af stemmetællere
 2. valg af dirigent
 3. 3 formandens beretning
 4. kassererens beretning
 5. indkomne forslag.
 6. valg af lokalrådsmedlemmer
  1. Lis Jensen
  2. Irene Pedersen
  3. Curtie Fugl
  4. Bent Andersen
 7. valg af suppleanter
  1. Jens Hansen
  2. Lars Rude
 8. valg af revisor
  1. Arne Møllebro
 9. valg af revisorsuppleant
  1. Bente Jørgensen
 10. evt.

Formandens beretning

Beretning for 2017

Så er endnu en periode af lokalrådets arbejde til ende, og det er tid til at se tilbage, hvad er det sket, hvad er de gjort.

Ved tilbageblik kom som noget af det første vores Bypark, et ikke helt nyt punkt, men vi indkaldte udvalg og embedsfolk til et møde om pasningen – der kom 1 (èn) politiker, nemlig den fra i år nye formand Helle Jessen. Hun lyttede, skrev ned og lovede at forsøge at gøre noget, da hun på rundturen i parken godt kunne se, der var meget, der trængte til en ”kærlig” hånd. Nu kommer foråret og så må vi se, om der sker noget denne gang.

Et andet tilbage tilbagekommende punkt, nemlig Satellitten, er nu kommet på plads ved rundkørslen Næstvedvej/Glasværksvej, en placering, hvor skulpturen kommer bedre til sin ret end den gamle bag buskadset ved det gamle rådhus, efter min mening.

På Kulturudvalget møde i september blev det bestemt, at det meste af Holmegaards gamle EU-chartermedlemsskab, som var overført til Næstved Kommune, skulle flyttes fra forvaltningen til Venner af Europa og lokalrådene, med tovholder Fensmark Lokalråd. Vi forventede at høre nærmere, men intet skete, før vi for 14 dage siden efter ihærdigt og langvarende pres endelig lykkedes med at få en masse ting på plads. Om godt 3 uger kommer omkring 40 personer fra en halv snes EU-lande til lang weekend i Fensmark, med works-shops om tolerance, integration og menneskerettigheder i vore små lokalsamfund. Opholdet indebærer udover workshops også modtagelse på Rådhuset, kort rundvisning af gamle Næstved og en rundtur rundt i oplandet. Afsluttes med fællesspisning den sidste aften.

Efteråret stod jo i kommunalvalgets tegn og vi afholdt et velbesøgt vælgermøde med repræsentanter fra 11 partier i panelet. Vi gjorde os nogle erfaringer i den forbindelse – så må vi håbe, de kan findes næste gang dvs. om små 4 år.

Et 6-7 års gammelt ønske er ved at blive opfyldt – en cykelsti gennem Stenskoven. Det vil blive spændende at se, hvordan den kommer til at se ud, når den i løbet af en måneds tid er færdig.

Hvad der også skal være færdig i løbet af en måneds tid er kloakeringen af Tørvevej og Holmegaardsvej. Det har været et stort arbejde og har givet beboerne langs de respektive veje nogle problemer undervejs, men som jeg har forstået det, har der ikke været de store ophævelser. Det er nok takket være det indledende borgermøde om projektet og den kontinuerlige information om, hvor de graver i hvilken periode mm. Nu bliver så spørgsmålet om, hvordan den fremtidige Holmegaardsvej kommer til at se ud. Vi har talt med TU og Vej og Park om muligheder. Vi blev lovet at få forevist nogle forslag til vejdæmpende foranstaltninger mm, men har endnu ikke modtaget disse. Et borgermøde med de implicerede borger vil nok ikke være ringe.

Så har vi været engageret i at få oprettet et korps af tryghedsambassadører, der sammen med borgernært politi skulle kunne foregribe uheldig udvikling af forholdene i Fensmark. Dette arbejde blev afbrudt, da der pludselig som reaktion på unge menneskers uheldige opførsel omkring og i biblioteket medførte, at den selvbetjente åbningstid aften og weekend blev suspenderet. Et hastigt indkaldt borgermøde om sagen resulterede i stort fremmøde; i første omgang var det meningen, det skulle være i krostuen i Folkemusikhuset, men den store opbakning på bl.a. FaceBook gjorde, at det blev flyttet ind i salen, hvor 50 stole opsat hurtigt måttet tilføres ekstra 30. Mødedeltagerne blev delt i 4 grupper med hver sin overskrift. Der blev debatteret heftigt under pressens store bevågenhed, og så vidt jeg ved, arbejder grupperne videre hver for sig. Det viser, at der stadig er interesse for frivilligt arbejde for Fensmark og dens borgere. Et resultat af gruppearbejdet er, at de unge, vist primært drenge, hver onsdag kan mødes i et lokale i Holmegaardhallen, hvilket jeg har hørt, de er meget glade for. Der arbejdes på også at skabe et møderum for især pigerne. Jeg håber, det får kommunen til at indse, at der skal gøres noget for de unge uden for Næstved By.

Arbejdet med tryghedsambassadører er noget af det første, der står på det kommende lokalråds arbejdsliste.

Til sidst vil jeg gerne takke de øvrige lokalrådsmedlemmer for deres store arbejde i det forløbne år og også takke alle andre der har hjulpet til herunder også pressen.

Med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.

Regnskab

Referat

Referat fra generalforsamlingen

Torsdag 1 / 3 2018

Til stede: Peter, Marie-Louise, Poul, Lars, Jens, Bent, Lis + Leif, Lars, Arne
Afbud: Irene

1 Valg af stemmetællere
Poul

2 Valg af dirigent
Lars

3 Valg af referent
Lis

4 Formandens beretning
Formanden fremlagde beretning for arbejdet i det forgangne år. Ærgerligt med sammenfald af andre møder
Godt med cykelsti gennem Stenskoven – asfaltering ønskes
Brug for ungdomsskole i området
Beretningen godkendt

5 Kassererens beretning
Regnskabet forelagt og godkendt

6 Indkomne forslag
Intet

7 Valg af lokalrådsmedlemmer
Irene Pedersen
Curtie Fugl
Bent Andersen
Lis Engraf Jensen
Alle blev genvalgt

Valg af suppleanter
Jens Hansen
Lars Rude
Begge blev genvalgt

Valg af revisor (bilagskontrollant)
Arne Møllebro
Genvalgt

Valg af revisorsuppleant(bilagskontrollant)
Bente Jørgensen ønsker ikke genvalg
Ditte Christiansen- Valgt

8 Evt

Intet

Efter generalforsamlingen konstituerede lokalrådet sig

Formand: Peter Jensen

Næstformand: Irene Pedersen

Kasserer: Bent Andersen

Sekretær: Lis Engraf Jensen

Ref. Lis