Referat fra Lokalrådsmøde 14. maj 2018 på Fensmark Bibliotek
Til stede: Peter, Curtie, Bent, Jens, Marie-Louise(referent)
Afbud: Irene, Poul, Lis
Dagsorden
1 Valg af ordstyrer
Jens
2 Indlæg fra tilhørerne
Forslag om at få renset gadekæret: Peter sender forespørgsel til kommunen
Vedr. belysning – til drøftelse under pkt 10
3 Godkendelse af ref fra 10-4
Godkendt
4 Siden sidst v. formanden
a) Næstved Kultur & Demokrati udvalg arbejder på ny kulturpolitik. Kan følges på hjemmesiden
b) Opdatering fra gruppen vedr. De Unge i Fensmark melder at det har været en rigtig god oplevelse med mange positive tiltag.
c) Holmegaardsvej: Bjarne Frederiksen melder at man er blevet forsinket pga 1. for meget nedbør og 2. en uforudset opretning af et sammenfald i vejen.
Det er beregnet at pålægning af asfalt påbegynder 17. maj. Det endelige asfaltlag pålægges i august 2018. Kommunen har bedt om forslag til fart-dæmpende foranstaltninger
d) EU-Charter: Peter indkaldt til møde i forvaltningen vedr. overdragelse af Chartered til Lokalrådene; primært til Lokalråd Fensmark og Foreningen ”Venner af Europa”
5 Fra kassereren
Kassebeholdning d.d. kr. 31.472,90
6 Formandsmøde m/Kulturudvalget m.fl.
Dvs 17-4 udvalget som nu hedder Landdistriktsudvalget, blev enige om følgende hovedtræk:
Styrkelse af borger inddragelse. (dvs ideer nedefra og styring ovenfra) på 4 områder: Turisme – Tilgængelighed – Erhverv og Bolig på landet – Mere ansvar og beslutninger til lokalråd og bylaug!
7 Fra Skolestruktur mødet
3 scenarier: Fortsætte den nye struktur uændret – rulle det hele tilbage – delvis tilbagerulning. Der er planlagt møde på Holmegaardsskolen i august med lærere – forældre og elever. Store plads problemer. Afsluttende møde på Rønnebæksholm d 6-9.
8 Tryghedsambassadørenes møde på politigården.
Erik Larsen og Mie Nielsen
9 Hjemmesiden
Peter og Marie-Luise var til møde på kommunen med Cecilie Birk Juncher 9. maj, kl. 9.00 vedr opstart af den nye hjemmeside. Det var meget koncentreret i 1 time. Godt møde.
M-L Har allerede sat noget ind. Det fungerede godt. Kom ind på bl.a. kort over hjertestartere
Forslag om at få placeret 1 af Brugsens hjertestartere nede ved Kragemosegård
Man kom også ind på akuthjælpere – vi kunne måske henvende os til Regionsrådet.
10 Belysningsplanen
Forslag skal være kommunen i hænde senest 1-6-2018. Vi mener fortsat at der skal være belysning følgende steder: Maglebjerg bakken, Kalkerupvej, Cykelstien gennem Stenskoven.
Peter senderskrivelse til kommunen.
11 Sct Hans
Lokalrådet er blevet kontaktet af Kamilla Hansen, som mgl hjælp til Skt Hans ved Folkemusik huset
12 Den nye dataforordning
Pkt taget op på foranledning af Irene, som ikke var tilstede. Pkt tages op ved næste møde.

13 Mail-informatik
Pkt taget op på foranledning af Irene, som ikke var tilstede. Pkt tages op ved næste møde
14 Næste møder
27/8, 25/9, 31/10 og 29/11
15 Evt
Indlæg fra Jens vedr. utilfredsstillende korrespondance med Helle Jessen om cykelstien gennem skoven. Han fik opbakning fra hele rådet til at svare hende.

Indlæg fra Curtie: at man tager møde med kommunerne om en revidering af lokalrådenes stilling og ansvarsområde i forhold til kommunerne.

Dato forslag for skovtur: 1. sept 2018

Slut kl. 21.04