Referat af lokalrådsmøde d 8. oktober  2019

Dagsorden:

Vi vil gerne byde Syska velkommen til mødet.

Mødet holdes i selve biblioteket ved det store hjørnebord

1.Til stede

  1. Indlæg fra Syska og evt. tilhører
  2. Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer

John: vedr. faste flagdage fastsat i 2020:

Påskesøndag 12. April, Danmarks befrielse 5 maj, konfirmationsdagene,  Pinsesøndag 31. maj, Grundlovsdag 5. juni, Valdemarsdag 15.juni

  1. Kasserer
  2. Kommentarer om Stormødet på Rønnebækholm
  3. Formand: vedr. info fra Willumsgård og Christian Winther stenen og Folkemusikhuset
  4. Evt

 

Der var slet og ret trængsel på biblioteket: Russisk forening havde foredrag i salen, vi skulle være i selve biblioteket nede i hjørnet ved det store bord, men bogklubben havde også møde og da de skulle være 13 skulle de bruge den plads. Så lokalråds mødet blev afholdt i køkkenet

 

Ad 1. John, Poul, Dorte, Ditte og Marie-Luise  – Afbud fra: Leif, Bjarne og Curtie

Ad 2. Syska kom ikke!

Ad 3. John:  a) Flagdagene for 2020 er lagt fast.

  1. b) Vedr. gadekæret: er vi informeret om at vi kan kontakte Karina Buyse for at søge om dispensation for etablering af  springvand i gadekæret.

Ad 4. Kasserer oplyste om saldo på foreningens konto.  Poul vil godt være ”vores mand” i lokalrådenes facebookgruppe, som foreslået af Varnny, Mogenstrup.

Ad 5. Generel tilfredshed med Stormødet på Rønnebæksholm d. 28/9. Alle der var med, var meget begejstrede for foredragsholderen Tyge Mortensen fra Rudme, Fyn. Som havde nogle ganske fine teknikker til at ryste folk sammen, og samarbejde på tværs.

Ad 6. Med hensyn til Willumsgård, så har Poul sagt ja til at påtage sig forbindelsen til dem. De mails jeg har fået bliver fremsendt til Poul. MLR underretter Henrik,  Willumsgård grundejerforening.

Chr. Winther stenen foran præstegården, er renset og malet op, og vi har betalt kr. 8000,- som kommunen har indbetalt til vores konto til formålet. Regningen lød på kr. 10.000,-, og de sidste kr. 2000,-  er betalt af menighedsrådet.

Folkemusikhuset: Vi har fået tilsagn på vores ansøgning om at Lokalrådet får base i Folkemusikhuset. Nu skal vi bare have de praktiske ting på plads før vi kan rykke ind, nøgler etc. Og vi har så meldt ud, at vi meget gerne (da de andre dage er optaget) vil sætte os på den  2. torsdag  hver måned med undtagelse af juli og december, hvor vi ikke holder møde.

 

Ad 7. MLR og John aftalte at ringe sammen fredag omkring ansøgning til springvand.

Meningsforskelle om  de nye chikaner på  Holmegaardsvej, man mener der skal mere til.

 

Mødet slut kl. 20.25