Referat af Lokalrådsmøde  Torsdag d. 13. februar  2020  

Dagsorden:

1.Til stede

2.Godkendelse af dagsorden

3.Valg af ordstyrer

4.Kasserer (foreløbigt regnskab for 2019)

5.Indlæg fra evt. tilhører

6.Formanden  –  rådets evaluering af 29. jan.,( husk opfølgningsmøde 18.2 i Rådmandshaven)  samt orientering om følgende emner:

–  møde bestyrelsen Folkemusikhuset 23. jan                                                                                            –  Formandsmøde  i Tybjerg 1. feb.

– møde m/Keld Møller og Linette på Værket  6. feb                                                                                               –  møde Fensmarkprisen 6. feb                                                                                                  – – – –   – Venner af Europa møde 11. feb.

– klage fra borger vedr. skolen modt tlf. 24. jan (tryghedsambassadør)

7..IT – status på opsættelse af monitor i Brugsen

8 .Siden sidst – fra bestyrelsesmedlemmer

9  Evt.

 

Referat

Ad 1. Poul Olsen, Leif Hanen, Dorte Bach, John Poulsen, Marie-Luise Rye, Ditte Christiansen.

Gæster: Bent Andersen og Lars Rude

Ad 2. Godkendt

Ad 3. Marie-Luise som også er referent . Fik bekræftet af rådet at vi melder mødedage for 2021 til Folkemusikhusets – som styrer forenings-kaldenderen, og som gerne vil have dem nu-

 

Ad 4. Regnskabet var ikke helt klart da der mgl et bilag, saldo pr. 6. januar 2020  kr. 21.343,56

 

Ad 5. Bent  fremsatte en klage over 1) at monitoren i Brugsen ikke virker, 2) at hjemmesiden ikke er til at bruge da han ikke kunne finde hverken dagsorden eller referater. Han ønskede også at vide hvordan det går med Værkets imødekommenhed overfor  ”Fensmarks hjertebarn” (hans ordvalg)  Nye og Gamle Fensmark og stifteren af samme, Linette Bach. Han mener at lokalrådet bør offentliggøre referater etc fra møderne så alle kan være orienteret. Hvilket jeg ikke er enig i, idet jeg mener at det må være nok at offentliggøre resultatet i den sidste ende. Jeg blev påbudt at skrive både til borgmesteren og til værket i protest mod den henholdende adfærd! Og man mener ikke at lokalrådet bakker nok op om Nye og Gamle Fensmark projektet.

Lars ville vente til Ad 6 – fjerde pkt

 

Ad 6   Første pkt evalueringen af 29 jan – alle var enige om at det var et godt møde med god tilslutning. Dog blev angivelsen af opfølgningsmødet grundlag for heftig drøftelse idet Lars Rude meddelte at han da havde i sinde at komme til det møde, hvorefter både Poul og jeg prøvede at få ham til at forstå om at det kun var medlemmerne af de 4 involverede lokalråd som skulle deltage i opfølgnings mødet d. 18 feb. Jeg kontaktede Grith d. 14.2, som lovet, for at få verificeret vores udmelding i sagen, hvilket hun gjorde. Grith svarede også på Lars’ direkte henvendelse til hende, Ikke overraskende ville han absolut ikke acceptere hendes svar, men blev ved med at bombardere hende med sine argumenter for at deltage.  Hvis man fortsat gerne vil samarbejde med folk, må man som ansvarlig person vide at man ikke skal overskride den hårfine grænse man bevæger sig på i samarbejdet med andre.

-andet pkt orienterede om bestyrelsesmødet i Folkemusikhuset, som vi nu som medlem deltager i

-tredje pkt orienterede om formandsmødet i Tybjerg

-fjerde pkt Mødet 6. feb,på værket, hvor Lars Rude var med efter Linettes ønske, var virkelig positivt i alles øjne, og alle var glade da vi gik derfra. Da så Mette Bielefeldts referat blev modtaget var der forskellige reaktioner, og Lars’ reaktion – at det var dybt kritisabelt at referatet ikke gav nogen kronkrete tilsagn om noget som helst. – endnu en ophedet diskussion  – hvor jeg igen fik ordre på at skrive til både borgmester og værket, og at vi ikke gjorde nok.

– femte pkt – orienterede om at Fensmarkprisen vil blive overrakt den 23. feb kl. 14.20 i Hallen

– sjette pkt –  orienterede om møde i Venner af Europa og generalforsamlingen

– syvende pkt – orienterede om klage fra borger over at eleverne sparker/kaster bolde ind i deres have og at skolelederen Vilms ikke vil stoppe den trafik. Jeg lovede at lokalrådet gerne ville deltage hvis hun fik et møde i stand  med skoleledelsen og –bestyrelsen, for at prøve at få has på problemet med børnene leg med bolde i frikvarteret. Borgerens hus ligger op ad skolen på Holmegårdsvej.

 

Ad 7  -Det har været rimeligt meget op ad bakke siden systemet strejkede i 2019! Nu er alle dele til monitoren i Brugsen endelig på plads tilstede, men nu har Anders lagt sig med lungebetændelse, så vi har endnu en udsættelse. Det skulle meget gerne lykkes inden generalforsamlingen, jeg har sent det der skal lægges på

 

Ad 8 Leif havde deltaget i mødet vedr Klimaplan 2020-2030 han syntes det var ret interessant.

Poul gjorde endnu engang opmærksom på at alle bør inddrages i mailkorrespondancen.

 

Ad 9  Marie-Luise: forslag om 1) at holde lokalrådsmøde i Rislev 1 x om året for at gøre dem opmærksom på vores tilstedeværelse. 2) at invitere forskellige aktører i Fensmark 1x årligt f.eks.fra Hallen, Brugsen, Menighedsrådet, Værket, Fjernvarmeværket, Vandværket, Plejehjemmet, Skolen, Biblioteket evt flere. 3) at der foreligger en foreløbig afgørelse i Høringen om Skyrervej – det er udsat indtil videre, man vil, såvidt jeg kan se tilbyde de omkringliggende interessenter arealet så det overgår til grundejerforeningerne, med skøde.

 

Mødet sluttede kl. 21.00