Referat fra generalforsamlingen i Fensmarks Lokalråd

torsdag d. 12. august 2021.

 

Dagsorden

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning udgår (kasseren er afgået ved døden i April 2021)

Regnskabet er revideret – Dirigenten gennemgår regnskabet

  1. Indkomne forslag
  2. Valg af 7 nye medlemmer:

følgende nuværende medlemmer afgår og modtager ikke genvalg

Marie-Luise Rye Nielsen, Bjarne Nielsen,

John Poulsen, Dorte Bach,

Valg af suppleanter:  Rådet mgl også suppleanter

Valg af revisor:  Arne Møllebro

Valg af revisorsuppleant:  Ditte Christiansen

  1. Evt.

 

Referat

 

Formanden byder velkommen, og udtrykker håb om et godt møde.

Ad 1)

Til stemmetællere vælges Lisbeth Nielsen og Jesper Nielsen.

 

Ad 2)

Arne Møllebro vælges som dirigent . Dirigenten  oplyser at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet 3 uger før afholdelse (offentligtgjort i Ugeavisen  d. 14/7-2021 samt Sjællandske d. 20/7) og derfor beslutningsdygtigt. Han giver ordet videre til formanden.

 

Ad 3)

Formandens beretning godkendes efter følgende spørgsmål

 

Der var spørgsmål fra deltagerne:

– En ville gerne vide grunden til at hele lokalrådet går af. Formanden svarer at samtlige medlemmer har mistet lysten, men ellers ikke ønsker at kommentere yderligere på årsagen.

 

–  Nogle ville gerne oplyses om Lokalrådets funktion og ansvarsområder samt tidsforbrug for bedre at kunne vurdere arbejdet I Rådet samt arbejdsbyrden heri. Formanden svarer at der bruges 5 hele dage per md I hendes funktion og at der derudover er møder med politikerne. At rådet har arbejdet med projekt Gadekær, chikaner/trafiksikring for skolebørn på Holmegårdsvej, skiltning og turisme i Lokalrådets område, samt sørget for at genere midler til rensning og op-maling af Chr. Winther Stenen foran præstegården, i anledning af  225 års dagen for Chr. Winthers fødsel.

 

–  En mandlig deltager, Bent Andersen, spørger til hvorfor flaget ikke bliver hejst på flagdage og hvorfor flagstangen er så beskidt, og at man bare kan ringe til Vej og Park og så kommer de ud og renser den. Den ansvarlige herfor, John Poulsen,  svarer at dette desværre er glemt to gange på to år og at man har anmodet kommunen op til flere gange om at få stangen rengjort, da denne skal lægges ned og det er vi ikke i stand til. Det er så ikke sket endnu.

Endvidere vil den mandlige deltager vide hvorfor man har “syltet” en ildsjæl i kommunen og ikke hjulpet med ønske herom. Formanden svarer at man I Rådet har ydet hjælp og assistance til den pågældende ildsjæl.

 

– Der spørges til avisatikel i Ugeavisen og Rådets holdning hertil. Formanden oplyser  at hverken hun eller andre fra Rådet har udtalt sig til avisen, og henviser til at journalisten selv har indhentet data til artiklen.

 

– Der er spørgsmål om Lokalrådet selv må tjene/søge legater penge. Dette svarer formanden ja til.

 

Der var mødt 3 politikere op til mødet:  Anette Brix, Githa Nelander og Thor Temte, som også besvarede spørgsmål, henvendt til dem.

 

(Beretningen lægges ud på Lokalrådets hjemmeside)

 

Ad4)

Det oplyses at kasseren  Poul Olsen, er afgået ved døden men at ordstyren som også er revisor i Lokalrådet gennemgår regnskabet. Der informeres om at budgettet fra kommunens er på kr. 10.000,- p.a. men at kommunen i år har indbetalt kr.5.000,- yderligere. Om man fremover vil modtage kr. 15.000 p. år vides ikke.

Ordstyren gennemgår regnskabet, og kan oplyse at saldo i Arbejdernes Landsbank pr. 11/8-21 er:        kr. 24.371,36

Regnskabet godkendes.

 

Ad5)

Ingen indkomne forslag.

 

Ad 6)

Der vælges  i alt 9 nye personer, 7 til bestyrelsen, 2 supleanter, samt  2 revisorer

Man ville ikke  konstituerer sig på stedet, men valgte at konstituere sig på et kommende møde på biblioteket. Afgående formand overgiver sit materiale omkring Lokalrådet ved førstkommende lejlighed.

Der blev lavet en liste med  navne, tlf nr og mail adresser efter mødet, som et af de nye rådsmedlemmer desværre tog med hjem.  Vi kan derfor ikke her og nu oplyse  navnene  på de  ny-indvalgte medlemmer.

Der henvises til Fensmark Lokalråds hjemmeside: Maerkfensmark.dk,  hvor navnene senere vil blive offentliggjort.

 

Ad 7)

Skolebestyrelsens formand (Jesper Nielsen) lægger op til dialog og samarbejde med det nye Lokalrådet så børn og unge fra folkeskolen kan blive I fokus.

Der mødte ca 45 personer op til generalforsamlingen

 

Referent:

Frivillig Sekretær

Naimi Jaakkonen.