Ny kloakering i 2017-2018 – hvad ved vi?

HOLMEGAARDSVEJ spærres inden længe.

HVAD SÅ?

Inden længe spærres Holmegaardsvej og dele af Tørvevej af i forbindelse med nedlægning af nye kloakrør.

Her på Lokalrådets hjemmeside vil vi forsøge at holde alle opdateret med alle de informationer, der tilflyder os i den henseende.

Læs mere på de følgende sider.

kloakering Holmegaardsvej 4684 plan

Information fra NK Forsyning – februar 2017

Navn Sagsnummer: 39-1084

Adresse Kontaktperson: Bjarne Frederiksen

Postnr og By Telefon: 55 78 51 24

Mail: bfr@nk-forsyning.dk

Dato: 17. februar 2017

Vedr. Ejendom – adresse

Udskiftning af kloakledninger i Holmegaardsvej og sydlige Tørvevej

Kloakledningerne i Holmegaardsvej og den sydligste del af Tørvevej skal skiftes. Kloakledningerne er udført omkring 1970, hvor kvaliteten af rør og samlinger ikke var så gode som i dag. Rørene er derfor flere steder utætte og i dårlig stand. Endvidere har vi de senere år set, at der kommer kraftigere regnbyger, hvor ledningerne har svært ved at bortlede regnvandet. Det har medført, at flere ejendomme har haft vand i kældrene.

Vi forventer at starte arbejdet i foråret, når den værste vinter er overstået.

Tidligere oplysninger og beslutninger om kloakeringen

Vi har på borgermødet i Holmegaardhallen den 5. oktober 2016, orienteret om kloakeringen af Holmegaardsvej og Tørvevej. Tidligere har vi holdt møde med bestyrelsen for NK-Forsyning og bestyrelsen for Lokalrådet i Fensmark, om problemerne med udskiftningen af kloakkerne. Spildevandsplan giver os ikke lov til at udføre separatkloakering i Fensmark – en kloakledning til spildevand og en kloakledning til regnvand. Vi følte det derfor nødvendigt, at orientere grundigt om projektet. Vi ville være sikre på, at den måde vi ville renovere kloakkerne på også stemte overens med, hvad borgerne og politikerne ønskede.

På alle møderne var der stor opbakning til, at vi med det samme lægger to ledninger i stedet for en, så vi undgår, at skulle grave vejen op igen senere. Vejene er meget smalle og det ville være både vanskeligt og bekosteligt, hvis vi senere skulle grave en spildevandsledning ned ved siden af.

 

Det kommende kloakprojekt

I Holmegaardsvej og på Tørvevej frem til Villavej, vil de gamle kloakledninger, der ligger i fortovene, blive erstattet af nye kloakledninger. De nye kloakledninger kommer til at ligge i vejen. Vi lægger en fremtidig spildevandsledning, der tilsluttes ejendommenes kloakstik. Samtidig lægger vi en noget større regnvandsledning, hvor vi tilslutter alt regnvandet fra vejen. Alle ejendomme får et regnvandsstik. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke stille krav om, at ejendommene adskiller deres spildevand og regnvand og tilslutter regnvandet til det nye regnvandsstik. De ejendomme, der har et ønske om at separere regn- og spildevand nu – kan gøre det.

Vi skal have udført nogle opmålinger på vej og fortov. Hvis vi har behov for opmåling på ejendommene, for at finde dybden på de gamle kloakledninger, vil vi kontakte de enkelte ejere.

Din ejendom

Med denne løsning, får vi meget større rør – end der ligger i vejen i dag – som kan indeholde langt større vandmængder. Enkelte ejendomme kan fortsat få vand i deres kælder, da regn- og spildevand ikke er fuldt adskilt, før alle ejendomme har adskilt deres regn- og spildevand på grundene. Dette kan vi først stille krav om, hvis der bliver lavet en ny Spildevandsplan, hvor det fremgår, at området skal separatkloakeres. Ejendommene der har problemer, må stadig sikre sig mod, at vandet trænger ind i deres kælder. Kontakt derfor en kloakmester.

Som nævnt tidligere, er de gamle kloakrør flere steder utætte, så grundvandet i jorden kan løbe ind i dem. I dag udfører vi tætte samlinger i kloakledningerne og det kan betyde at grundvandet stiger, når vi lægger nye rør. I de områder, hvor grundvandet står højt, kan de ejendomme der har kælder og ikke har dræn omkring kælderen – opleve – at grundvandet kan påvirke kældergulv eller kældervægge. Ejerne bør derfor kontakte en kloakmester, hvis der kommer våde pletter på kældergulvet eller kældervæggene.

Alle udgifter til lægning af nye hovedkloakledninger og nye kloakstik frem til grundgrænsen afholdes af NK-Spildevand.

Vi vil senere fremsende forslag til placering af nye kloakstik og orientere om bygningsregistrering af ejendommene.

Adgangsforhold under arbejdet

Holmegaardsvej er en smal vej, hvor mange ejendomme ligger tæt på vejen. Vi forventer derfor, at det er nødvendigt at spærre vejen for gennemkørsel fra Tørvevej til Næstvedvej i hele arbejdsperioden. Tørvevej vil blive spærret i den periode, hvor der udføres gravearbejde i vejen. Der vil i den periode, være adgang fra Sibberupvej via Glasværksvej.

Vi prøver at planlægge arbejdet, så beboerne kan komme så tæt på deres bolig som muligt. Ejerne af de berørte ejendomme må dog regne med, at der vil være dage, hvor de ikke kan komme ind i deres indkørsel, medens arbejdet foregår uden for ejendommen. Vi vil opfordre til, at bilen parkeres uden for arbejdsområdet i de dage. Vi vil undersøge om det er muligt, at anlægge midlertidige P-pladser, hvis der bliver behov for det. Det vil altid være muligt, at komme frem til fods og komme frem i bil til skolen. Hvis der er behov for handicapkørsel til en ejendom, så giv os venligst besked.

Tidsplan

Vi forventer, at arbejdet kan starte i marts, når vi har fundet en entreprenør til at udføre arbejdet. Sammen med entreprenøren, vil vi udarbejde en tidsplan, der bl.a. vil beskrive, hvor vi vil starte arbejdet. Vi håber på, at arbejdet kan afsluttes i indeværende år.

Du får mere information

Vi vil løbende i anlægsperioden give dig informationer om arbejdet og de gener, dette selvfølgelig vil påføre dig og andre i området.

Vi forventer at informere om arbejder på flere måder – på vores hjemmeside, sammen med og via Lokalrådet i Fensmark, direkte henvendelse, fællesmøder. Vi vil bl.a. sammen med Lokalrådet, finde de bedste måder at informere på.

Orienteringer, tidsplaner med mere vil du senere kunne finde på NK-Forsyningens hjemmeside http://www.nk-forsyning.dk/her-arbejder-vi. Hjemmesiden vil vi hele tiden forsøge, at holde opdateret.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte:

· Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk eller

· Peter Hougaard på telefon 5578 5130, mail pho@nk-forsyning.dk

Vi er projektledere og dine kontaktpersoner ved projekteringen og det kommende anlægsarbejde i området.

Kontaktpersonen hos vores rådgiver Lyngkilde vil være:

· Birthe Grand på telefon 5578 3101, mail bg@lyngkilde.dk

Med venlig hilsen

NK-Spildevand A/S

Bjarne Frederiksen

Information fra NK Forsyning – maj 2017

Navn Sagsnummer: 39 1084

Adresse Kontaktperson: Bjarne Frederiksen

Postnr. og By Telefon: 55 78 51 24

Mail: bfr@nk-forsyning.dk

Dato: 4. maj 2017

Vedr. ”Adresse”

Orientering om udskiftning af kloakledninger i Holmegaardsvej, Tørvevej mf.

Planlægningen og udførelsen af udskiftningen af kloakledninger i Holmegaardsvej, Tørvevej mf. er nu så langt fremskredet, at vi kan give yderligere information om arbejdet. Vi har nu fået udbudt arbejdet til 4 entreprenører og fundet den entreprenør der skal udføre arbejder. Det bliver Gorm Hansen A/S fra Roskilde, der blev billigst.

Vi forventer, at arbejdet kan påbegynde den 29. maj 2017 og afsluttes i februar 2018, afhængig af vejret efter nytår. Se tidsplanen sidst i brevet.

Placering af stikledninger

Vi er ved at udføre tegninger, for de nye kloakstik til ejendommene. Vi vil fremsende stikplanerne løbende, som kloakarbejdet skrider frem og i god tid, før der arbejdes uden for ejendommen. Se tidsplanen sidst i brevet.

På tegningen bliver markeret, hvor vi vil foreslå stikledningerne placeres frem til skel. Placeringen har vi vurderet ud fra vores besigtigelse og opmålinger, samt vores bud på, hvad der giver mindst mulig arbejde på dit interne kloaksystem.

Vi anbefaler, at du drøfter spørgsmålet om stikplacering med en autoriseret kloakmester, og giver os besked, hvis der ønskes en anden placering af stikledningerne.

Fotoregistrering af ejendommene

Varsling iht. Byggeloven § 12

I Forbindelse med NK Spildevand A/S’ arbejde med kloakeringen, ønsker vi at fortage en udvendig fotoregistrering af jeres ejendom. Denne registrering fortages for at registrere evt. skader på ejendommen, og for at sikre at projektet ikke har påført evt. nye skader på jeres ejendom. Vi vil vurdere, hvilke ejendomme der skal fotoregistreres, men forventer, det vil blive hovedparten af ejendommene, der ligger langs arbejdsarealet.

NK Spildevand A/S har tilrettelagt arbejdet, så der undgås mindst mulige gener, rystelser m.v., men der kan dog alligevel opstå skader på utilstrækkeligt funderede bygninger. Hvis dette skulle ske, bedes du kontakte undertegnede.

Fotoregistreringerne vil finde sted fra den 15. maj 2017. Registreringen vil blive udført i etaper – se tidsplanen sidst i brevet, og blive udført som kloakarbejdet skrider frem. Registreringen bliver varetaget af Arkhus Bygningsrådgivning A/S, Ringsted, på foranledning af NK Spildevand A/S. Fotoregistreringen forudsætter ikke, at I er hjemme, da den kun foretages udvendigt. Ejer bedes give evt. lejer besked om fotoregistreringen. Hvis vi finder der er behov for indvendig fotoregistrering kontaktes ejer direkte.

Tidsplan

Vi forventer, at arbejdet vil kunne påbegyndes den 29. maj 2017 og forventer at være færdig februar 2018.

Den foreløbige tidsplan er:

· Uge 22 – opstart Tørvevej

· Uge 23 – opstart Holmegaardsvej øst, fra Tørvevej til Marievej/Østerled

· Uge 31 – opstart Holmegaardsvej vest, fra Tørvevej til Holmegaardsvej nr. 17/32

· Uge 38 – opstart Holmegaardsvej vest, fra Holmegaardsvej nr. 17/34 til Næstvedvej

· Uge 44 – opstart Næstvedvej

Opdateret tidsplan kan ses på NK-Forsyningens hjemmeside http://www.nk-forsyning.dk/her-arbejder-vi

Yderligere information

Vi vil løbende i anlægsperioden give dig informationer om arbejdet og de gener, dette selvfølgelig vil påføre dig og andre i området.

Orienteringer, tidsplaner med mere vil du kunne finde på NK-Forsyningens hjemmeside http://www.nk-forsyning.dk/her-arbejder-vi Hjemmesiden vil vi hele tiden forsøge, at holde opdateret.

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte:

· Bjarne Frederiksen på telefon 5578 5124, mail bfr@nk-forsyning.dk eller

· Peter Hougaard på telefon 5578 5130, mail pho@nk-forsyning.dk

Vi er projektledere og dine kontaktpersoner ved anlægsarbejde i området.

Kontaktpersonen hos vores rådgiver Lyngkilde vil være:

· Birthe Grand på telefon 5578 3101, mail bg@lyngkilde.dk

Med venlig hilsen

NK-Spildevand A/S

Bjarne Frederiksen

Billeder af projektets fremgang

kloak_arbejde_uge24-26
Kloak arbejde - uge 29-31
Kloakarbejde - uge 31-33
Kloakarbejde - uge 34-36
Kloakarbejde - uge 39-41
Kloakarbejde - uge 49-52