Vedtægter for Fensmark Lokalråd

Lokalrådets formål

§ 1 Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

§ 2 Lokalrådet har sit virke i området omkring Fensmark, Rislev, Ganges Bro og Vridsløse. Området afgrænses af Fensmark Sogn inklusiv den del af Holme-Olstrup Sogn der ejes af Holmegaard Gods, Rislev sogn samt det af Vridsløse, der er nord for omfartsvejen.

§ 3 Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

§ 4 Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

  1. lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
  2. trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
  3. miljøspørgsmål
  4. turisme og erhvervsfremme
  5. etablering og drift af idrætsanlæg
  6. etablering af kultur og fritidsaktiviteter
  7. borgerbetjening og pasningstilbud
  8. skoledistrikter

§ 5 Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

Lokalrådets medlemmer

§ 6 Lokalrådet består af 5-7 medlemmer (ulige antal) plus 2 suppleanter og 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2 årige med 2 eller 4 på valg i lige og 3 valg i ulige år. S uppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 7 Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning.

§ 8 Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

Se de nuværende medlemmer af lokalrådet her

Generalforsamling

§ 9 Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

a. Valg af stemmetællere

b. Valg af dirigent

c. Formandens beretning

d. Kassererens beretning

e. Indkomne forslag

f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet

g. Valg af revisor og revisorsuppleant

h. Eventuelt

§ 10 Forslag til generalforsamlingen skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 11 Borgere der har bopæl i Lokalrådets geografiske område og er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen. Byrådsmedlemmer kan dog ikke være medlem af lokalrådet.

§ 12 Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

§ 13 På lokalrådets først kommende møde konstituerer lokalrådet sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende. Lokalrådet tegnes af formanden og kassereren i forening.

Lokalrådets arbejde

§ 14 Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne.

§ 15 Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

§ 16 Kassereren er pligtig til at give en oversigt over lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i lokalrådets geografiske område. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

§ 17 Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst 25 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 18 Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst 100 borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

§ 19 Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

Vedtægtsændringer

§ 20 Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Opløsning

§ 21 Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære general­forsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

§ 22 Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Folkemusikhuset den 8. juni 2010.

Redigeret på generalforsamling på Biblioteket den 22. marts 2011.

Redigeret på generalforsamling på Biblioteket den 19. marts 2014.

Redigeret på generalforsamling på Biblioteket den 26. marts 2015.