Loading...
Forside2018-10-26T17:05:39+00:00

Fensmark

Fensmark lokalråd er en kommunal foranstaltning af frivillige borgere som varetager områdets interesser. Her på siden finder praktiske oplysninger om Fensmark og om lokalrådets arbejde.

Lokalrådets næste møde på biblioteket er

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.00

logo

Aktuelt fra lokalrådet

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Onsdag 31. oktober 2018 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 godkendelse af referat (vedlagt)

3 indlæg fra evt. tilhørere

4 indlæg fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

Lars: skole ++

Bent: ?

Poul: ?

Curtie: ?

5 Køb af kuglepenne

6 Formand: møde d. 8-11 på Holme Olstrup skole vedr lukning og høringssvar hvad kan vi hjælpe med

Referat af møde 25-10 med Mette og Kim (kommunen)

Kursus i forhandlingsteknik kr. 5.990,- ex moms teknologisk Institut

7 Evt indlæg fra Peter Jensen og/eller Linette Bach

8 Evt.


Noter til møde 30-8-18

Efter samtale med et tidligere byrådsmedlem i Næstved Byråd, hvor der meget tydeligt blev sagt at kommunalt set kun betragtede lokalrådene som en samling pensionister som bare skulle have lidt at beskæftige sig med, for det havde alligevel ingen betydning, og at de bare kunne ignoreres efter forgodtbefindende. Godt liv på landet – javel. Det er som vi ser den en handleplan – men har man sørget for at alle ansatte har taget ejerskab af den? Hvor mange i byrådet – administrationen – ansatte i kommunen bruger den?? Taget nævnte møde i betragtning burde alle jo have den liggende på skrivebordet, så man ikke glemmer kommunens egne gode intentioner. Mødet var jo bygget op over Godt liv på landet. Den er virkelig skruet godt sammen.
Jeg har ladet mig fortælle, at der var nogen i byrådet, under kommunesammenlægningen, som bestræbte sig på at Næstved ikke skulle fremstå som Big Brother – vi alene bestemme – men de gode intentioner nåede åbenbart ikke ud til alle – der var jo alligevel dem der ikke forstod opfordringen, men skulle pleje deres lidt for store ego, og der er stadig nogen, som kører i den samme skure – janteloven længe leve – med udtalelser som: ja venner så er festen forbi – og hvor der bl.a. blev sagt til nu afdøde John Lauritsen, Fensmark – ”forstå det dog, der bliver ingen borgerinddragelse, punktum!”
Det er udtalelser som hænger fast i folks bevidsthed – i årevis, og hvis ikke der arbejdes alvorligt på at udbedre skaden bliver de hængene for tid og evighed.

o-o-o

Vi er jo ikke så naive så vi tror at selvstændigheden ligger lige om hjørnet, men frøet er sået og græsrodsbevægelser er som regel meget levedygtige. Så for nu og indtil videre ønsker vi en større udstrækning af selvbestemmelse, så vi har mulighed for f.eks. selv at afgøre:

– hvornår vores gadekær skal forskønnes / renses,

tænk på at det er vores bytorv!!

Vi ønsker en istandsættelse/oprensning – f.eks. et lille springvand, noget belysning, ting der gør det attraktivt at opholde sig på stedet. Blomster hjælper også. Hvor mange penge har Næstved by brugt på Axeltorv??? – og hvad med den fritlagte Suså inde i selve Næstved, bliver den måske brugt til at vande kreaturer?? – at vi kan tage affære når skilte etc. har brug for at blive renset, at de er læsbare (dvs ingen overhængene grene fra træer og buske, og en evt afvaskning); vi vil gerne have lys på Satelitten i den mørke tid (vinter) og så skal de forsvundne 3 mill øremærkede kroner kanaliseres tilbage til Folkeparken, så området kan få det nødvendige løft og benyttes efter hensigten. – at der kommer styr på gadebelysningen. I sommertiden (de lyse nætter) kan man nøjes med hver anden lygte i hele byen fra kl. 23 – 03.30. I normal tidsperiode skal alle lygter være tændt i den fastsatte lygtetændingstid med mulighed for regulering af bevægelsescensor.

– at Holmegaardsvej bliver forsynet med tidsvarende trafikdæmpende foranstaltninger, så f.eks. lastbilerne bliver klar over at de ikke har noget at gøre der, medmindre de er i lovligt ærinde.

Cykelstien gennem skoven – er det slotsgrus der er lagt på???  Jeg vil gerne se de tegninger der ligger til grund for den cykelsti !! for hvis grundarbejdet ikke er korrekt lagt, og slutbehandlingen ikke er korrekt, vil det aldrig blive til en cykelsti. PT kan den ikke bruges, og selve udkørslen er lige til kryds og cykelslanger, for det er da opskriften på påkørsler og livsfarlige situationer; og så kunne vi jo lige så godt have lavet gadekæret for de penge. Det vil naturligvis sige, at vi på en eller anden måde ønsker et økonomisk råderum hvor vi selv bestemmer hvad pengene bruges til.

I den forbindelse vil jeg gerne udbede mig tallene for den skatteindtægt som man har inkasseret fra borgerne i Fensmark for f.eks. år 2016. De tal burde være tilgængelige nu og også oplysning om hvor mange penge der er gået tilbage til Fensmark i 2016, fordelt på skole – veje – plejehjem etc.

MLR.

Lokalrådet

——————————————————————————————————————————————–

Byrådet i Næstved

Teatergade

4700 Næstved

ÅBENT BREV TIL NÆSTVED BYRÅD

21. august 20018

VEDR MØDE OM SKOLESTRUKTUR 15 AUGUST KL 18.30 I forbindelse med fase 2 af processen vedrørende omorganisering af skolerne i Næstved Kommune blev Fensmark Lokalråd inviteret til lokalt møde på Holmegaardskolen 15. august 2018

De inviterede var Børne- og Skoleudvalget, Direktør Hanne Dollerup, Centerchef Lars Nedergaard (CDS), Teamleder Johnni Helt (CDS), Teamleder Aase Nielsen (CDS), Den samlede skoleledelse og -bestyrelse for Holmegaardskolen, herunder elevrådsrepræsentanter, Skole-TR for både lærere og pædagoger, En repræsentant fra AMR-gruppen (én for skolen), TR for pædagogmedhjælperne/pædagogiske assistenter, Områdelederne, Repræsentanter for lokalråd, Brøndum & Fliess (facilitatorer)

Emnet var Fase 2 og dagsordenen for mødet var nedenstående.

Dagsorden var som følger:

1. Antal Matrikler

2. Deling af årgange – Holmegaardskolen, Toksværd Skole og Holme Olstrup

3. Øvrige Emne

Hvordan blev mødets forløb opfattet af de tilstedeværende – hermed opfattelsen fra Fensmark Lokalråds deltagere.

Vi er ikke helt med på hvordan den nye struktur kan/skal tolkes.

Vi forventede, at politikerne ønskede at kende vores mening om hvordan vi ønsker at vores skole bør drives.

Mødelederen fra konsulentfirmaet, som forvaltningen havde ansat til at lede mødet afbrød ofte med henvisning til at tiden var knap. Nogle af de emner de forsamlede bragte til torvs blev henvist til debat under pkt 3. Det pkt nåede mødet ikke at opfylde, idet tiden løb ud, og mødet afsluttet til trods for skarpe protester fra forsamlingen. Hvor bl.a. en forældre repræsentant fik taletid, men da det viste sig at han bl.a. kritiserede det faktum at man blot ville stryge pkt 3 i dagsorden, valgte ordstyrer at overhøre og give ordet til afsluttende indlæg fra Lars Hoppe Søe. Uhørt!

Det efterlader en fornemmelse af, at man ikke rigtigt ved hvad det er man lige har være en del af!

Borgerinddragelse var det bestemt ikke som vi ville beskrive det!!!!

Har vi nu været med til at implementere en ny struktur – eller hvordan hænger det lige sammen. Vi er ikke helt sikre på hvad der egentlig kan blive konklusionen.

Kan en skoleleder med forvaltningen i ryggen, f.eks. flytte alle elever fra en skole til en anden for så efterfølgende at nedlægge den ”tomme” skole??

Alle de tilstedeværende er klar over at en sådan handling er dødsstødet til et lokalsamfund. Det hverken kan eller vil vi i lokalsamfundet acceptere. Vi er hele tiden belært om at vi er et ”udviklings område” – det hænger jo ikke sammen.

Det er vores indtryk, at f.eks. et af behovene er, at kommunens skoler samarbejder, som en solidarisk enhed, hvor man kan og vil transportere elever fra f.eks. Toksværd til Kalbyrisskolen eller Holmegaardskolen men i høj grad også den anden vej til Toksværd og eller Holme Olstrup skole som jo er oplagt for netop indskoling og de små klasser

Men der skal opgradering til – vores elever skal ikke mere ”spises af ” med andre skolers kasserede bøger, eller for den sags skyld ”ikke uddannede” lærere, som hele tiden indsættes som vikarer. Hvad selv eleverne synes er spild af tid.

Vi kan ikke få øje på at Holmegaardskolen skulle have fået det kvalitetsløft, der blev stillet i udsigt! Noget tyder på at det ikke helt er tilfældet, idet meldingen er at Næstveds skoler samlet ligger i den dårligste trediedel blandt landets 98 kommuner. – det beror hovedsaligt på myndighedernes besparelser af skolens økonomiske resourcer gennem 10 år. Som en fra forvaltningen udtalte ved kommunesammenlægningen –”så venner, nu var festen forbi” ja – det har vi sandelig bemærket i alt hvad kommunen siden har været involveret i. Inden Næstved kommune tog over lå Holmegaardskolen i øverste trediedel på landsplan. I dag ligger den på 877 plads på landsplan, det må da siges at være overvældende mangel på indsats.

Vi er også informeret om at den angivne deltagelse af forældre/borgere i evalueringen af skolen ikke er helt korrekt.

Hvor er borgerinddragelsen og kontakten til Lokalsamfundet – vi synes ikke at kommunens indsats er tilfredstillende.

Nu synes Lokalrådet i Fensmark at den sparerunde har varet længe nok – der skal ske en betydelig økonomisk indsats hele vejen rundt i skolevæsnet uden for Næstveds bygrænse

.

I vores terminologi er ordet ”BORGERINDDRAGELSE” ikke bare et ord – men en handling, som kræver en indsats af hele byrådet, inkluderet borgmesteren.

Det ville hjælpe os alle, hvis oplevelsen af, at det nytter noget at deltage i de demokratiske processer her i landet, ikke bare føles som ”blålys” men at det bunder i et reelt og oprigtigt ønske fra politikernes side.

Marie-Luise Rye Nielsen , Formand

————————————————————————

Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek

Mandag d. 27. august 2018 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1 valg af ordstyrer

2 indlæg fra evt. tilhørere

3 godkendelse af referat

4 indlæg fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer

5 evt kommentarer fra landdistriktsudvalgs møde i dag.

6 Vedr. Dialogmøde den 30-8 kl. 16-18 i Rådmandshaven

7 Formand

8 Evt.

 

Teknisk Udvalg inviterer
til dialogmøde
Fensmarks borgere inviteres til dialog-møde med Teknisk
Udvalg onsdag den 22. august kl. 16.30–18.00 i Café Holmeren,
Holmegaardhallen Glasværksvej 1 i Fensmark.
Dagsorden:
1. Gennemgang og dialog i forhold til faktiske trafikforhold
v/Team Trafik
– Holmegaardsvej
– Folkeparken
– Cykelsti i Stenskoven
2. Eventuelt

Referat af lokalrådsmøde 27.08.18

Referat af Lokalrådsmøde i Fensmark Bibliotek Mandag d. 27. august 2018 kl. 19.00-21.00 1 valg af ordstyrer 2 indlæg fra evt. tilhørere 3 godkendelse af referat 4 indlæg fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer 5 evt kommentarer fra landdistriktsudvalgs møde i dag. 6 Vedr. Dialogmøde den 30-8 kl. 16-18 i Rådmandshaven 7 Formand 8 Evt. ----------------------------- Tilstede: Marie-Luise Rye Nielsen (formand og referent), Bent Sandberg Andersen (kasserer) Lars Rude, Curtie Fugl, Poul Olsen. Tilhører: Linette Bach (Kulturarvs Ambassadør), Dennis E. Paustian (Dir. Ny Holmegaard), Peter Jensen (Webmaster på LR Hjemmeside) Ad 1. Poul Olsen Ad 2. Dennis E. Paustian var kommet på Bents opfordring for at fortælle om hvor langt man var kommet med renoveringen af Ny Holmegaard. Det er hovedsagelig renoveringen af det ydre af bygningerne man er i gang med. Man regner med at det står færdigt i 2020. Linette var kommet på Curties opfordring da hun har givet udtryk for at hun gerne vil deltage i vore møder. Hun deltager som frit medlem indtil generalforsamlingen i marts 2019. Peter var inviteret, og vi var enige om at hans indlæg vedr. borgermødet med teknisk udvalg d. 22-8 var fuldt dækkende for hvad de andre, som deltog i mødet, også havde oplevet. Ad 3. Referat fra sidste møde 13-8 godkendt. Ad 4. Bent arbejder på et læserbrev til avisen vedr. gadekæret om hvordan vi gerne vil have det skal se ud. Curtie fastholder at grundlaget for lokalrådene skal tages op til revision af byrådet (byrådene) således at lokalrådene, for dem der ønsker det, får større selvbestemmelse. (at vi f.eks. selv bestemmer at (Bents ide) [...]

august 28th, 2018|Categories: Ikke kategoriseret|0 Comments

Ét klik til alle oplevelser i Næstved Kommune på www.mærknæstved.dk

Besøg Næstved Kommune på www.naestved.dk